Emočný leadership v podnikaní (Praha)

Cieľom modulu je osvojiť si zásady leadershipu, naučiť sa viesť úspešne tím ľudí a nájsť rozdiel medzi manažérom a lídrom.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotácia


V dnešnom svete biznisu máme zaujímavé množstvo ľudí vo vedúcich rolách. Je však otázka, ako sa im darí úspešné viesť tímy ľudí. V poslednej dobe v praxi vidíme, že máme veľké množstvo direktívnych šéfov, ktorí leadership pod kožou nemajú a ani ho nechcú mať. Často sa u nás v SR zamieňa názov pozície a obsah slova líder. Ako to teda s tým leadershipom vôbec v skutočnosti je? Leadership je predovšetkým o postojoch.

Sylabus


1. Úvod do leadershipu

 • pôvod slova leader
 • rozdiel medzi lídrom a manažérom
 • rovnica kvocient úspešného lídra
 • nazeranie na vodcovstvo a vodcu

2. Praktické štýly vedenia

 • teórie veľkých osobností (Great-Man Theories)
 • teórie osobnostných rysov (Trait Theories)
 • Kontingenčné teórie (Contingency Theories)
 • Situačné teórie (Situational Theories)
 • Behaviorálne teórie (Behavioral Theories)
 • teórie rolí (LDR-role theories)
 • Participatívne teórie (Participative Theories)
 • Transakčné teórie (Transactional Theories)
 • Transformačné teórie (Transformational Theories, Relationship Theories)

3. Očakávané vlastnosti od dobrého lídra

 • vízie
 • integrita
 • oddanosť
 • šľachetnosť a veľkorysosť
 • pokora a skromnosť
 • otvorenosť
 • tvorivosť a kreativita
 • spravodlivosť
 • asertivita, priebojnosť
 • zmysel pre humor

4. Model kompetencí manažérov podľa Americkej manažérskej asociácie

 • manažérske kompetencie
 • ovplyvňovanie / usmerňovanie spolupracovníkov
 • riadenie ľudských zdrojov vodcovstva
 • predpoklady vodcovstva pre tvorbu silného tímu

5. Predpoklady vodcovstva a trénovania tímu

 • predpoklady vodcovstva pre tvorbu silného tímu
 • trénovanie tímu lídrom

6. Trendy vo vedení ľudí v rôznych generáciách

 • povojnová generácia
 • generácie X (Husákove deti)
 • generácie Y
 • generácie Z (generácie M, generácie I, generácie N, generácie 11. septembra)
 • generácie alfa

7. Leadership, líder jeho poslanie

 • poslanie lídra
 • dnešný leadership a realita

Literatúra


 • COVEY, S. M. R. – Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše, Management Press, Praha. ISBN: 978-80-7261-176-8
 • OWEN, J., Jak se stát úspěšným lídrem – leadership v praxi, Grada Publishing, a.s. Praha. ISBN 80-247-1726-3
 • ADAIR, J., Leadership – Učte se od velkých vůdců –, Computer Press – jedna z nejlepších publikací v této oblasti, ISBN 9788025112564.
 • LUKAS, J., SMOLÍK, J., Psychologie vůdcovství, CPRESS. ISBN 9788025121399
 • MAXWELL, J. C., Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti?. ISBN 80-7205-870-3
 • OWEN, J., Tři pilíře úspěšného manažera, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-2400-3
 • PLAMÍNEK, J., Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-1991-7