Emočný leadership (online)

Cieľom tohto modulu je si uvedomiť zásady leadershipu, ktoré sú potrebné pre dobré pochopenie tejto tematiky. Študent je oboznámený predovšetkým so širokou škálou štýlov vedenia, zistí, ktoré vlastnosti by mal správny líder vlastniť a detailne sa zameria na druhy vedenia ľudí v rôznych generáciách, od povojnovej generácie ku generácii alfa. Ďalším cieľom kurzu je zoznámenie sa so zásadami kompetencií manažérov podľa Americkej manažérskej asociácie a zameranie sa na moderné vodcovstvo a jeho prínos pre firmu i jedinca.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotácia


Vďaka tomuto modulu rozviniete svoju schopnosť ovládať a riadiť vlastné myslenie a emócie. Následne dokážete z pozície lídra ovplyvňovať aj myslenie a emócie ľudí okolo seba.

Sylabus


1. Úvod do leadershipu

 • pôvod slova leader
 • rozdiel medzi lídrom a manažérom
 • rovnica kvocient úspešného lídra
 • nazeranie na vodcovstvo a vodcu

2. Praktické štýly vedenia

 • teórie veľkých osobností (Great-Man Theories)
 • teórie osobnostných rysov (Trait Theories)
 • Kontingenčné teórie (Contingency Theories)
 • Situačné teórie (Situational Theories)
 • Behaviorálne teórie (Behavioral Theories)
 • teórie rolí (LDR-role theories)
 • Participatívne teórie (Participative Theories)
 • Transakčné teórie (Transactional Theories)
 • Transformačné teórie (Transformational Theories, Relationship Theories)

3. Očakávané vlastnosti od dobrého lídra

 • vízie
 • integrita
 • oddanosť
 • šľachetnosť a veľkorysosť
 • pokora a skromnosť
 • otvorenosť
 • tvorivosť a kreativita
 • spravodlivosť
 • asertivita, priebojnosť
 • zmysel pre humor

4. Model kompetencí manažérov podľa Americkej manažérskej asociácie

 • manažérske kompetencie
 • ovplyvňovanie / usmerňovanie spolupracovníkov
 • riadenie ľudských zdrojov vodcovstva
 • predpoklady vodcovstva pre tvorbu silného tímu

5. Predpoklady vodcovstva a trénovania tímu

 • predpoklady vodcovstva pre tvorbu silného tímu
 • trénovanie tímu lídrom

6. Trendy vo vedení ľudí v rôznych generáciách

 • povojnová generácia
 • generácie X (Husákove deti)
 • generácie Y
 • generácie Z (generácie M, generácie I, generácie N, generácie 11. septembra)
 • generácie alfa

7. Leadership, líder jeho poslanie

 • poslanie lídra
 • dnešný leadership a realita

Literatúra


 • COVEY, S. M. R. – Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše, Management Press, Praha. ISBN: 978-80-7261-176-8
 • OWEN, J., Jak se stát úspěšným lídrem – leadership v praxi, Grada Publishing, a.s. Praha. ISBN 80-247-1726-3
 • ADAIR, J., Leadership – Učte se od velkých vůdců –, Computer Press – jedna z nejlepších publikací v této oblasti, ISBN 9788025112564.
 • LUKAS, J., SMOLÍK, J., Psychologie vůdcovství, CPRESS. ISBN 9788025121399
 • MAXWELL, J. C., Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti?. ISBN 80-7205-870-3
 • OWEN, J., Tři pilíře úspěšného manažera, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-2400-3
 • PLAMÍNEK, J., Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-1991-7