Ekonomika a finančné aspekty cestovného ruchu (Praha)

Program modulu je zameraný na reálne príklady problematiky segmentácie hostí a ich spotrebné správanie, objavenie trhových príležitostí, cenovej tvorby, prípravy produktu a produktových balíčkov a hodnotenie plnenia cieľov. Väčší dôraz sa bude klásť na predstavenie funkcie hotelových prevádzok s gastronomickými službami.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Michal Vohralík

Anotácia


Program modulu bude zameraný na reálne príklady problematiky segmentácie hostí a ich spotrebné správanie, objavenie trhových príležitostí, cenovej tvorby, prípravy produktu a produktových balíčkov a hodnotenie plnenia cieľov. Väčší dôraz sa bude klásť na predstavenie funkcie hotelových prevádzok s gastronomickými službami. V rámci modulu poslucháči prejdú jednotlivé postupy, trendy a nástroje riadenia procesov v podniku cestovného ruchu a to ako s dôrazom na vnútorné procesy, ale aj s ohľadom na vonkajšie prostredie podniku reprezentované ostatnými podnikmi cestovného ruchu.

Sylabus


1. Podnik cestovného ruchu

 • podnik cestovného ruchu a jeho špecifiká

2. Produkt cestovného ruchu – služba

 • služba a jej vlastnosti

3. Marketing cestovného ruchu

 • podstata marketingu cestovného ruchu

4. SWOT

 • SWOT analýza a jej použitie

5. Segmentácia

 • segmentácia a podmienky správnej segmentácie

6. Časový horizont marketingových činností

 • strategické, operatívne a taktické úkony

7. Marketingový mix cestovného ruchu – nástroje dosiahnutia stanovených cieľov

 • marketingový mix v poňatí 4P a 4C, 8P

8. Management podniku cestovného ruchu

 • špecifiká manažmentu v podnikoch cestovného ruchu

9. Ekonomika podniku cestovného ruchu

 • špecifiká ekonomiky podniku cestovného ruchu

10. Kontrola kvality

 • podstata kontroly kvality

11. Syntéza vedných odborov pri reálnom riadení podniku cestovného ruchu

 • špecifiká syntézy

Literatúra


 • KIRAĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. Ekopress ISBN 80-96929-05-01, 158 stran
 • KŘÍŽEK, F.; NEUFUS, J. Moderní hotelový management. Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-3868-0, 200 stran
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Grada Publishing ISBN 978-80-247-3247-3, 288 stran
 • PETRŮ, Z.: Základy ekonomiky cestovního ruchu, Idea servis ISBN 80-8597-05-54, 124 stran