Ekonomika a financie (online)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť poslucháčov so základnou štruktúrou podnikových financií, so všeobecnými princípmi finančného riadenia, objasniť význam majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie. Ďalej modul povedie študentov k pochopeniu vzťahov medzi plánovaním objemu výroby, cenami, náklady a ziskom.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Anotácia


Nevyhnutným základom pre orientáciu vo finančnej problematike je osvojenie si a pochopenie základných väzieb a vypovedacej schopnosti údajov o štruktúre majetku a kapitálu a tvorbe zisku. Informácie obsiahnuté vo finančných výkazoch sú základom pre rad metód, vzťahov a hodnotiacich ukazovateľov, ktoré sú využívané v rôznych oblastiach a úrovniach finančného riadenia. Spolu s tým je nutné pochopiť špecifiká a spôsoby uplatnenia najvšeobecnejších princípov a zásad finančného riadenia.

Sylabus


1. Účtovné výkazy

 • vnútropodnikové
 • finančné

2. Riadenie zásob

 • zásoba maximálna, minimálna
 • zásoba poistná
 • zásoba objednávacia

3. Delenie nákladov

 • z časového pohľadu
 • podľa klasifikácie

4. Pomerové ukazatele

 • rentabilita
 • likvidita
 • aktivita
 • zadĺženosť

Literatúra


 • SYNEK M., KISLINGEROVÁ E. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C.H.Beck, ISBN 978-80-7400-274-8.
 • KISLINGEROVÁ E., Manažerské finance, Praha, C.H.Beck, ISBN 978-80-7400-194-9.
 • SEDLÁČEK J., Účetnictví pro manažery, Praha, Grada Publishing, ISBN 80-247-1195-8.
 • VALACH J. a kol., Finanční řízení podniku, Praha, Ekopress, ISBN 80-86119-21-1.
 • VALACH J. a kol., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha, Ekopress, ISBN 978-80-86929-71-2.
 • BREADLEY R. A., Myers C. A., ALLEN F. Corporate finance, Boston: Irwin/McGraw-Hill, ISBN 0-07-111551-X.
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC P. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, Praha, Polygon, ISBN 80-7273-095-9.
 • KOVANICOVÁ D., KOVANIC, P., Poklady skryté v účetnictví, Finanční analýza účetních výkazů, Praha, Polygon. ISBN 80-85967-56-1.
 • SEDLÁČEK J., Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, Praha Computer Press, ISBN 80-7226-562-8 .
 • SHOLLEOVÁ H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2424-9.
 • SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání, Praha, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3339-5.
 • SYNEK M. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-336-3.
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-154-3.
 • VACÍK E., ŠULÁK M., Měření výkonnosti firem, Praha, Eupress, ISBN 80-86754-33-2.