Efektívne sebariadenie a time management (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s filozofiou a nástrojmi time managementu 4. generácie a metodikou sebariadenia v čase. Podrobnejšie sa oboznámiť s pojmami sebapoznanie, vedenie, riadenie a v neposlednom rade sa zaoberať tematikou siedmich návykov vodcovských osobností.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Anotácia


Time management (TM) je súhrn poznatkov o plánovaní a usporiadaní času. V module sa stručne venujeme vývoji tejto oblasti, zoznámime sa s hlavnými pojmami (vízia, poslanie, hodnoty, ciele, priority, návyky …), predstavíme si hlavné nástroje TM, konkrétne metódy a techniky plánovania a usporiadanie času, popíšeme si najčastejších zlodejov času a ukážeme si, ako ich eliminovať. Do súvislosti s time managementom radíme pojmy self management či life management.  Teoretický základ modulu vychádza z povinnej literatúry (Covey, Pacovský).

Sylabus


1. Vývoj time managementu

 • 4 generácie prístupu k času

2. Sebapoznanie, vedenie a riadenie – nástroje time managementu 4. generácie

 • vymedzenie hlavných nástrojov 4. generácie time managmentu
 • priorita a metódy určenia priorít

3. Sebariadenie

 • sebariadenie a časový snímok dňa

4. Covey a jeho 7 návykov

 • sedem návykov vodcovských osobností

Literatúra


 • COVEY, S. R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, Praha
 • PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas, Grada
 • BĚLOHLÁVEK, F., Košťan, P., Šuleř, O. : Management, Computer Press Praha
 • COVEY, S. R.: 8. návyk, Management Press, Praha
 • COVEY, S. R.: To nejdůležitější na první místo, Management Press, Praha
 • PACOVSKÝ, P.: Velká kniha o uspořádání času, IDG Praha