Dotácie, granty a projekty v oblasti dotácií EÚ (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s možnosťami čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a to tak, že poslucháči získajú základné znalosti o kohéznej politike Európskej únie, dokážu sa orientovať v jednotlivých operačných programoch a naučia sa tieto prostriedky čerpať, tj budú schopní vypracovať a podať kvalitnú projektovú žiadosť a riadiť, monitorovať a vyhodnotiť následný projekt.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Dalibor Pituch

Anotácia


Európska kohézna politika

Kohézna politika, čiže tiež regionálna politika, štrukturálna politika či politika hospodárskej súdružnosti patrí hneď po spoločnej poľnohospodárskej politike k najväčším politikám EÚ, tj je na nej alokované druhé najväčšie množstvo peňazí z rozpočtu Európskej únie. V súčasnej finančnej perspektíve na rok 2014-2020 to bolo celkom 347 miliárd EUR, z toho 26,69 miliárd pre Českú republiku.

O vzniku samotnej regionálnej politiky sa dá hovoriť od začiatku sedemdesiatych rokov, kedy dochádza tiež k prvému rozšíreniu ES o Veľkú Britániu, Dánsko a Írsko. Dôležitým momentom bolo aj vypracovanie na žiadosť Komisie tzv. Thomsonovej správy, ktorá zdôrazňuje súvislosti regionálnych rozdielov a úspešného realizovania projektu spoločnej meny a upozorňuje aj na nebezpečenstvo regionálnych disparít pre fungovanie vnútorného trhu. Thomsonova správa tiež podporila vytvorenie regionálneho fondu, ku ktorému došlo v roku 1975, kedy bol založený Európsky fond pre regionálny rozvoj (ERDF).

Po prvýkrát sa regionálna politika dostala do primárneho práva v roku 1986 prijatím Jednotného európskeho aktu. Zmluva spomína prvýkrát aj štrukturálne fondy, ku ktorým patria aj predtým založené EAGGF, ESF a ERDF. Ďalšiu reformu vniesol do regionálnej politiky v roku 1989 prvý Delorsov balík. Ten jednak znižuje výdavky do poľnohospodárstva v prospech štrukturálnych fondov a tiež stanovuje konkrétne ciele regionálnej politiky.

Maastrichtská zmluva, rovnako ako už Jednotný európsky akt, spomína hlavný cieľ Spoločenstva, ktorým bola hospodárska a menová únia. To si vyžadovalo väčšiu konvergenciu ekonomických úrovní členských krajín, z čoho vyplynula nutnosť posilnenia regionálnej politiky. Zmluva o EÚ vytvára Výbor regiónov a zaväzuje sa založiť Fond solidarity alebo Kohézny fond.

Literatúra


  • Národní strategický referenční rámec. Praha. Ministerstvo pro místní rozvoj. 2007; WWW:< http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/197f55c7-ffeb-4f5c-ab81-26237ef6eaf1/Narodni-strategicky-referencni-ramec-CR-2007%E2%80%942013->
  • BUDÍK, J. Evropské strukturální fondy a jejich využívání, VŠSF, ISBN 978-80-7408-014-2
  • DOČEKAL, V. Regionální politika EU a naplňován principu partnerství. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. 156 s. ISBN: 8021040122
  • KUČEROVÁ, I. Evropská unie: Hospodářské politiky. 1. Praha: Karolinum, 2006. 347 s. ISBN 80-246-1212-7