Doprava a spoje (Praha)

Modul orientuje uplatnenie ekonomických vedomostí do oblasti dopravnej ekonomiky, najmä s ohľadom na infraštruktúrnu povahu dopravných podnikov. Dôraz je kladený na hodnotenie vybraných dopravných situácií alebo problémov, a to z hľadísk ekonomických, ekologických, sociálnych i záväzných pre oceňovanie.

Garant a lektor študijného modulu


Doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.

Anotácia


Stále narastajúca intenzita dopravy je jedným z aktuálnych problémov súčasnosti. Popri negatívnych dopadoch na životné prostredie má vplyv aj na nadmerné opotrebovanie pozemných komunikácií. Dopravné prostriedky vyvolávajú náklady za prepravu prejavujúce sa nielen v opotrebovaní infraštruktúry, ale aj v produkcii škodlivín, zaťažení obyvateľstva hlukom a ďalšími faktormi. Zavedenie systémového spoplatnenia dopravnej infraštruktúry, ktoré spoplatní užívateľa podľa skutočne realizovaných výkonov na príslušnej infraštruktúre, lepšie zaťaží jednotlivých užívateľov komunikácií vzhľadom na náklady, ktoré vytvára.

Sylabus


1. Dopravný sektor, dopravná infraštruktúra

 • úvod do dopravy
 • viacodborový systém dopravy
 • líniový typ rozmiestnenia

2. Teoretický koncept vývoja dopravného sektora

 • kľúčová úloha dopravnej infraštruktúry
 • charakter vývojových cyklov
 • historická postupnosť dominancie v striedaní infraštruktúr
 • potrubné siete
 • výhody pre užívateľov
 • reštrukturalizácia

3. Dopravná infraštruktúra

 • ekonomická analýza
 • materiálna infraštruktúra
 • nemateriálna infraštruktúra
 • financovanie dopravnej infraštruktúry
 • spoplatnenie dopravnej infraštruktúry
 • internalizácia dopravných nákladov

Literatúra


 • NOVÁK, R., PERNICA, P., ZELENÝ, L., KOLÁŘ, P., SVOBODA, L. Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.. ISBN 978-80-7357-735-3
 • ZELENÝ, L. Osobní přeprava. Praha: ASPI, a.s., ISBN 978-80-7357-266-2
 • CENIGA, P. a kol. Logistika v manažmente podniku. EDIS, ISBN 978-80-5540-530-8
 • OUDOVÁ, A. Logistika. Computer Media, ISBN 978-80-7402-238-8
 • PŘIBYL, P., SVÍTEK, M. Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN – technická literatura, ISBN 80-7300-029-6
 • PERNICA, P. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. Praha: Radix, ISBN 80-86031-59-4