Doprava a spoje (online)

Modul orientuje vnímanie dopravy ako neoddeliteľnú súčasť ľudských potrieb aj ako súčasť tvorby hospodárskych výsledkov v spoločnosti. Dôraz je kladený na odlišnosti prepravy osôb a prepravy nákladu, a predovšetkým na infraštruktúrnu povahu dopravných podnikov. Dôraz je kladený na hodnotenie vybraných dopravných situácií alebo problémov, a to z hľadísk ekonomických, ekologických, sociálnych i záväzných pre oceňovanie.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Julius Přenosil


Anotácia


Doprava je neoddeliteľnou súčasťou ľudského bytia od jeho prvopočiatkov. S rozvojom ľudskej spoločnosti sa intenzita dopravy neustále zvyšuje a stáva sa tak okrem nutnosti aj jedným z problémov súčasnosti. Popri negatívnych dopadoch na životné prostredie má vplyv aj na nadmerné opotrebenie pozemných komunikácií. Doprava je dnes vnímaná predovšetkým ako samostatný ekonomický sektor. To prináša množstvo rôznych pohľadov na úlohu dopravy, a predovšetkým spôsob jej financovania. Doprava je silne závislá na infraštruktúre, ktorú buduje a financuje spoločnosť z verejných prostriedkov. Disponibilné zdroje z verejných rozpočtov sú obmedzené a limitujú priestor pre priame financovanie investícií verejným sektorom. Dopravné prostriedky vyvolávajú externé náklady za prepravu prejavujúcu sa nielen v opotrebovaní infraštruktúry, ale aj v produkcii škodlivín, zaťažení obyvateľstva hlukom a ďalšími faktormi. To samozrejme vyvoláva množstvo otázok a navrhovaných riešení, ako sa s problémami, ale zároveň s nevyhnutnosťou dopravy, vysporiadať.

Sylabus


1. Dopravný sektor, dopravná infraštruktúra

 • úvod do dopravy
 • viacodborový systém dopravy
 • líniový typ rozmiestnenia

2. Teoretický koncept vývoja dopravného sektora

 • kľúčová úloha dopravnej infraštruktúry
 • charakter vývojových cyklov
 • historická postupnosť dominancie v striedaní infraštruktúr
 • potrubné siete
 • výhody pre užívateľov
 • reštrukturalizácia

3. Dopravná infraštruktúra

 • ekonomická analýza
 • materiálna infraštruktúra
 • nemateriálna infraštruktúra
 • financovanie dopravnej infraštruktúry
 • spoplatnenie dopravnej infraštruktúry
 • internalizácia dopravných nákladov

Literatúra


Povinná literatúra:

 • NOVÁK, R., PERNICA, P., ZELENÝ, L., KOLÁR, P., SLOBODA, L. Prepravné, zasielateľské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. ISBN 978-80-7357-735-3

Odporúčaná literatúra:

 • CENIGA, P. a kol. Logistika v manažmente podniku. EDIS, 2012. ISBN 978-80-5540-530-8
 • OUDOVÁ, A. Logistika. Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-238-8
 • PRIBYĽ, P., SVIETOK, M. Inteligentné dopravné systémy. Praha: BEN – technická literatúra, 2001. ISBN 80-7300-029-6
 • PERNICA, P. Logistika (Supply Chain Management) pre 21. storočie. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4
 • ZELENÝ, L. Osobná preprava. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-266-2