Daňový systém II. (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť poslucháčov s náročnejšími aspektmi daňovej teórie a politiky v kontexte silnejúcich snáh štátov prilákať investorov a upozorniť na nesúlad daňovej teórie s jej podobou praktickej aplikácie.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Anotácia


Tento modul sa zaoberá predovšetkým daňovou teóriou. Hlavnou témou sú vplyvy daní na ľudí, predovšetkým na ich ochotu pracovať či na ich investičné zámery. Investičný zámer je často spájaný s daňovou konkurenciou a snahou Európskej únie o harmonizáciu daní. V závere modulu sú spomenuté niektoré bežne používané metódy v kontexte s daňami, predovšetkým teda metóda eliminácie dvojitého zdanenia dividend a metóda daňových klinov, ktorá je určujúca pre rozhodovanie investorov.

Sylabus


1. Daňový vplyv a ekvivalentné dane

 • reálny daňový dopad
 • ekvivalentné dane

2. Vplyvy daní

 • vplyv daní na ochotu pracovať
 • vplyv daní na investície
 • daňová konkurencia

3. Korporátna daň a CCCTB

 • korporátna daň
 • spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb (CCCTB)

4. Metódy daňového zaťaženia investície

 • metóda daňových klinov
 • metódy eliminácie dvojitého zdanenia dividend

Literatúra


 • Taxation and Customs Union. Taxation Trends in the European Union. 2017 Edition (v rámci samostudia strana 16 – 45)
 • ŠIROKÝ J. a kol. Základy daňové teorie s praktickými příklady. C.H.Beck. Praha. 2015. ISBN 978-80-7478-785-0
 • Daňové zákony ČR v aktuálním znění
 • Kalkulátor odvodů (http://www.vyplata.cz/)
 • HAJKOVA D.; Nicoletti G.; Vartia L.; Yoo, K.Y. Taxation, Business Environment and FDI Location in OECD Countries: OECD Economics Department Working Papers No. 502, OECD Publishing, ECO/WKP(2006)30, 2006.
 • DAVID, P. Teorie daňové incidence s praktickou aplikací. CERM, Brno. 2007. ISBN 978-80-7204-522-8
 • Databáze Světové banky (http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes)
 • EC Statistics (http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm)
 • Tax Foundation. US States Business Tax Climate Index 2018. (https://taxfoundation.org/publications/state-business-tax-climate-index/)