Daňový systém I. (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť poslucháčov s princípmi daňovej teórie a politiky a najmä podobami jej praktickej aplikácie v podmienkach SR v nevyhnutnom kontexte EÚ a umožniť poslucháčom vytvoriť si prehľad o súčasnom právnom rámci daňového systému SR v podmienkach relatívne nekontinuálneho vývoja.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Anotácia


Tento modul Vás uvedie do problematiky daní a daňovej terminológie. Najprv sú poslucháči oboznámení s daňovou politikou a zásadami optimálneho daňového systému. Ďalej sú detailne informovaní o daňovom systéme Českej republiky vychádzajúcom z historických tradícií, právnom rámci daňovej sústavy SR a daňovej kvóte. Záver modulu je zameraný na základnú daňovú terminológiu, druhy a triedenie daní.

Sylabus


1. Daňová politika a teória

 • daňová politika
 • daňová teória
 • efektívnosť výberu daní, daňová medzera a daňové bremeno

2. Daňový systém SR a právny rámec daňovej sústavy SR

 • daňový systém SR
 • právny rámec daňovej sústavy SR
 • funkcia daní a daňová kvóta

3. Druhy daní a ich triedenie

 • základná daňová terminológia
 • triedenie daní
 • dane nepriame a priame
 • daň z nehnuteľnosti, daň cestná, dedičská a darovacia

Literatúra


 • Oficiální portál ČR pro podnikání a export http://www.businessinfo.cz/cs/dane.html
 • Portál MF ČR – Daň z hazardních her http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-hazardnich-her/informace-k-dani-z-hazardnich-her-7492
 • KUKALOVÁ, G. – ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA, – MORAVEC, L. – ŠULCOVÁ-SEIDLOVÁ, M. Systém a správa daní v ČR. Praha: Česká zemědělská univerzita. ISBN 9788021327801
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie – Úvod do problematiky. ASPI, Praha. 978-80-7357-423-9
 • Daňové zákony ČR v aktuálním znění (např. ASPI, Fulsoft.cz, Zakonyprolidi.cz)
 • Databáze Světové banky – daňové prostředí (http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes)
 • EC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm)
 • EUROSTAT Tax Revenue Statistics (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics)