Daňové aspekty nehnuteľností (Praha)

Cieľom tohto modulu je objasnenie základných právnych pojmov a princípov v zdaňovaní nehnuteľnostných transakcií. Daňové pravidlá sú analyzované podľa jednotlivých fáz nehnuteľných obchodov - fáza obstarania nehnuteľnosti, jej prenájmu a následného predaja. Konkrétne je pozornosť venovaná právnemu vymedzeniu nehnuteľných vecí v súkromnom práve a ich zdanení podľa verejnoprávnych predpisov a to ako z pohľadu fyzických, tak právnických osôb.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Ondřej Antoš, LL.M.


Anotácia


V úvode seminára sú rozobrané kľúčové pojmy z nového občianskeho zákonníka týkajúce sa nehnuteľností. Záverom sú krátko popísané pravidlá evidencie nehnuteľných vecí v Čr. Daňová časť modulu sa najprv venuje odplatnému a bezodplatnému obstaraniu nehnuteľnosti. Nasledujúca časť daňového modulu analyzuje aspekty prenájmu nehnuteľných vecí. Posledná časť modulu je zameraná na zdanenie príjmov z predaja nehnuteľných vecí, konkrétne oslobodenie dosiahnutých príjmov na strane fyzických osôb a povinnostiam zdanenia na strane právnických osôb.

Sylabus


1. Súkromoprávne poňatie nehnuteľných vecí

 • vymedzenie základných pojmov
 • evidencia nehnuteľných vecí

2. Obstaranie nehnuteľnosti

 • nehnuteľnosť nadobudnutá kúpou
 • kúpa nehnuteľnosti a daň z nadobudnutia
 • zdedené a darované nehnuteľnosti

3. Prenájom nehnuteľnosti

 • prenájom fyzickou osobou
 • prenájom právnickou osobou
 • daň z nehnuteľných vecí

4. Predaj nehnuteľnosti

 • odvodenie od dane z príjmov u fyzických osôb
 • zdanenie zisku z predaja nehnuteľnosti
 • DPH

Literatúra


 • Zákon č. 388/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 86/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb.
 • SKÁLA, M. Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí. Praha: Wolters Kluwer, ČR, a. s.
 • Odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016“ (dále jen „Informace“); viz webové stránky Finanční správy ČR
 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016; viz webové stránky Finanční správy ČR
 • HOLUBOVÁ, O. Osvobození od DPH. Vybrané oblasti včetně § 56 zákona o DPH. Praha: Wolgers Kluwer ČR, a. s.