Daňové aspekty nadnárodných transakcií (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s princípmi daňovej politiky a podobami jej praktickej aplikácie v rôznych národných ekonomikách s dôrazom na špecifiká zdanenia transakcií presahujúcich hranice jednotlivých štátov či ich ekonomicko politických zoskupení a vytvoriť si prehľad o potenciálnych daňových benefitoch či nevýhodách, ktoré sú s nadnárodnými aktivitami spojené.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Anotácia


Transakcie, ktoré prekračujú hranice štátov alebo ich zoskupenia sú z daňového hľadiska komplikované vďaka stretu minimálne dvoch národných daňových systémov, často doplnené o bilaterálne medzinárodné zmluvy a obvykle aj judikáty a smernice EÚ či OECD.

Sylabus


  • Daňový systém SR,
  • medzinárodné dvojité zdanenie,
  • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia podľa modelu OECD (OSN),
  • techniky zamedzujúce dvojitému zdaneniu,
  • harmonizácia,
  • daňové zaťaženie, kvóty na porovnávanie jednotlivých štátov,
  • daňové raje,
  • medzinárodné daňové plánovanie.

Literatúra


  • NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. ASPI, Praha. 2008. ISBN 978-80-7357-386-7
  • SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. ASPI, Praha. 2008. 978-80-7357-354-6