Daňové aspekty nadnárodných transakcií (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť poslucháčov s princípmi daňovej teórie a politiky a najmä podobami jej praktickej aplikácie v podmienkach SR v nevyhnutnom kontexte EÚ a umožniť poslucháčom vytvoriť si prehľad o súčasnom právnom rámci daňového systému SR v podmienkach relatívne nekontinuálneho vývoja.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Ludmila Klimešová, MBA

Anotácia


Daňová politika vychádza z daňovej teórie, avšak pri praktickej aplikácii je vystavená politickým deformáciám a postupujúcej globalizácii, kedy je nutné rešpektovať daňovú konkurenciu medzi štátmi na jednej strane a na strane druhej silnejúci tlak EÚ na daňovú harmonizáciu.

Daňová teória dodnes vychádza z daňových kánonov Adama Smitha a v dnešnej podobe zahŕňajú požiadavky na optimálny daňový systém tieto zásady: jednoduchosť, stabilita daňového prostredia, efektívnosť, výťažnosť daňového systému a spravodlivosť, ktorej najväčším problémom je relatívnosť. Ktorých z týchto zásad sa pridržiava SR?

Všeobecne sa v čase tiež mení význam jednotlivých zásad, napr. v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch sa odborníci zameriavali na problémy horizontálnej spravodlivosti, od osemdesiatych rokov potom na otázky spojené s daňovou konkurenciou a incidenciou.

Dnes často diskutovaná efektívnosť výberu daní zahŕňa daňové náklady priame, teda na strane štátu, ako ukazuje Tabuľka 1 na posledných dostupných dátach OECD a náklady nepriame, teda na strane platiteľa, ktoré sa v ČR pohybujú dlhodobo pre SME pod 600 hodinami za rok, čo stavia SR do pozície jednej z najmenej konkurencieschopných krajín z tohto pohľadu.

Sylabus


 • Právny rámec dnovej sústavy SR
 • Základná daňová terminológia
 • Druhy daní
 • Daňové dopady

Literatura


 • Oficiální portál ČR pro podnikání a export
 • http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/dane-ucetnictvi/1000465/
 • http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm
 • (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics)
 • Daňové zákony ČR v aktuálním znění
 • Hajkova D.; Nicoletti G.; Vartia L.; Yoo, K.Y. Taxation, Business Environment and FDI Location in OECD Countries: OECD Economics Department Working Papers No. 502, OECD Publishing, ECO/WKP(2006)30, 2006.
 • Kubátová, K. Daňová teorie a politika. Wolters Kluwer, Praha. 2010. ISBN 978-80-7357-574-8
 • Široký, J. a kol. Daňové teorie s praktickou aplikací. C.H.Beck. Praha. 2008. 2. vydání. ISBN 978-80-7400-005-8
 • Svátková, S. Spotřební a ekologické daně v České republice. Wolters Kluwer, Praha. 2009. ISBN 978-80-7357-443-7
 • Fučík, I. a kol. Daňové aspekty podnikání v koncernu. ASPI, Praha. 2008. ISBN 978-80-7357-323-2
 • David, Petr. Teorie daňové incidence s praktickou aplikací. CERM, Brno. 2007. ISBN 978-80-7204-522-8
 • GFŘ (http://cds.mfcr.cz)
 • MFČR (http://www.mfcr.cz)
 • OECD Tax Studies (Free Trial přístup na www.sourceOECD.org)
 • Databáze Světové banky – daňové prostředí
 • EC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm)
 • (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics)
 • Kalkulátor odvodů http://www.vyplata.cz/
 • Daňové judikáty NSS (http://www.nssoud.cz)
 • (http://www.taxpolicycenter.org/taxtopics/encyclopedia/Incidence-of-Taxes.cfm)