Daňové a európské daňové právo

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s komplexným pohľadom na zdanenie a daňovú politiku, a to s akcentom na prvky medzinárodného zdanenia a na harmonizáciu daní v Európskej únii. V priebehu kurzu si študenti osvoja základné zručnosti potrebné na optimalizáciu daní v kontexte daňového systému Českej republiky aj z hľadiska zmlúv o zamedzení dvojitému zdaneniu, vrátane špecifík daňového práva Európskej únie.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

Anotácia


Medzinárodné dvojité zdanenie znamená súčasné zdanenie príjmu alebo majetku u toho istého daňovníka v dvoch alebo viacerých štátoch. Ak by sa medzinárodné dvojité zdanenie neeliminovalo, dochádzalo by k nadmernému daňovému zaťaženiu, a tým aj k nepriaznivému pôsobeniu na rozvoj medzinárodných ekonomických vzťahov. Hlavnou príčinou kolízie daňových predpisov viacerých štátov je skutočnosť, že spravidla každý štát podrobuje zdaneniu všetky príjmy osôb, ktoré sú rezidentmi v danom štáte, alebo všetky príjmy, ktorých zdroj je na území tohto štátu. Môže sa tak stať, že niektoré osoby (či fyzické alebo právnické) splnia podmienky pre zdanenie príjmov vo viacerých štátoch. Tomuto by mali zamedziť tzv. zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorých účelom je však aj snaha zamedziť daňovým únikom.

Sylabus


 • Prameny daňového práva (národní legislativa, bilaterální/multilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění, právo Evropské unie).
 • Dvojí zdanění. Metody zamezení dvojímu zdanění.
 • OECD Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění. Základní pojmy(rezident, nerezident, konflikt rezidenství, stát zdroje, stát příjemce, domicil).
 • Zisky podniků, stálá provozovna a její základ daně.
 • Spojené podniky. Principy stanovení základu daně. Transferové ceny, princip tržního odstupu. Nízká kapitalizace.
 • Zdanění kapitálových příjmů z mezinárodního kontextu i ve vztahu k vnitřnímu dvojímu zdanění.
 • Harmonizace přímých daní v Evropské unii.
 • Soudní dvůr Evropské unie a jeho role v daňovém právu.
 • Koncept skutečného vlastníka. Srážková daň. Zajištění daně.
 • Nepřímé daně. Aktuální stav a problémy harmonizace v Evropské unii. Intrakomunitární plnění, plnění vůči třetím zemím.
 • Výměna informací a spolupráce mezi daňovými správami členských i nečlenských států Evropské unie. Simultánní daňová kontrola.
 • Daňové strukturování.

Literatúra


 • SKALICKÁ, H.: Mezinárodní daňové vztahy. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 188 s. ISBN 978-80-7357-677-6
 • Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, směrnice, nařízení Evropské unie a daňové zákony v účinném znění
 • OECD Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění včetně komentáře k ní
 • OECD Transfer pricing guidelines
 • RUSSO, R. — MERKS, P. — FINNERTY, C.: Fundamentals of International Tax Planning. Amsterdam: IBFD, 2007. 252 s. ISBN 978-90-8722-016-7
 • SOJKA, V.: Mezinárodní zdanění příjmů, 3., aktualizované a doplněné vydání, Praha: Wolters Kluwer. 2013. 360 s. ISBN 978-80-7478-034-9
 • RYLOVÁ, Z.: Mezinárodní dvojí zdanění 2012. Olomouc: Anag. 2012. 488 s. ISBN: 978-80-7263-724-9
 • NERUDOVÁ, D.: Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2011. 320 s. ISBN 978-80-7357-695-0