Daňová sústava (Praha)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť poslucháčov s princípmi daňového systému, teórie a politiky a najmä podobami jej praktické aplikácie v podmienkach ČR v nevyhnutnom kontexte EÚ a umožniť poslucháčom vytvoriť si prehľad o súčasnom právnom rámci daňového systému ČR v podmienkach relatívne nekontinuálneho vývoja.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Anotácia


Daňová politika vychádza z daňovej teórie, avšak pri praktickej aplikácii je vystavená politickým deformáciám a postupujúcej globalizácii, kedy je nutné rešpektovať daňovú konkurenciu medzi štátmi na jednej strane a na strane druhej silnejúci tlak EÚ na daňovú harmonizáciu. Daňová teória dodnes vychádza z daňových kánonov Adama Smitha a v dnešnej podobe zahŕňajú požiadavky na optimálny daňový systém tieto zásady: jednoduchosť, stabilita daňového prostredia, efektívnosť, výťažnosť daňového systému a spravodlivosť.

Sylabus


1. Daňový systém ČR a SR

 • právny rámec
 • funkcie daní
 • triedenie daní

2. Daňová terminológia

 • daň
 • poplatok
 • penále
 • pokuta

3. Delenie daní

 • primárne
 • podľa predmetu
 • progresívne/degresívne

Literatúra


 • Daňové zákony ČR v aktuálním znění
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-574-8
 • SVÁTKOVÁ, S. Spotřební a ekologické daně v České republice. Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-443-7
 • RADVAN, M. Zdanění nemovitostí v Evropě. Lexis Nexis CZ, Praha. ISBN 80-86920-00-3