Corporate governance

Cieľom modulu je poskytnúť ucelené informácie o systéme a spôsobe, ktorým je korporácie vedená a kontrolovaná. Hlavný dôraz je kladený na kapitálové spoločnosti a konkrétny vzťah medzi zainteresovanými stranami.

Garant a lektor študijného modulu


prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Anotácia


Existujú rôzne poňatia a prístupy k problematike corporate governance. Možno tiež objaviť desiatky definícií tohto pojmu, čo svedčí o určitej nejednotnosti a zložitosti problematiky. Modul je zameraný na vymedzenie práv a povinností u štatutárnych orgánov, spoločníkov, akcionárov, valného zhromaždenia a dozornej rady kapitálových spoločností a na základné otázky a problémy pri vymedzení práv vznikajúce.

Sylabus


1. Corporate governance

 • definície
 • monistický model
 • dualistický model

2. Spoločnost s ručením obmedzeným

 • spoločníci
 • orgány
 • valné zhromaždenie
 • jednatelia
 • dozorná rada

3. Akciová spoločnosť

 • organizačná štruktúra
 • valné zhromaždenie
 • predstavenstvo
 • dozorná rada

Literatúra


 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
 • POKORNÁ, J. Obchodní společnosti a družstva. V Praze: C.H. Beck,. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-475-9.
 • ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost, Praha: ASPI
 • DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. Praha: ASPI
 • ŠTENGLOVÁ, I. Zákon o obchodních korporacích: komentář. V Praze: C.H. Beck. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-540-4.
 • ROZEHNAL, A. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-524-1.
 • BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným: prakticky včetně účetnictví a daní. Olomouc: ANAG, Účetnictví (ANAG). ISBN 978-80-7554-037-9.
 • Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích.