Controlling (Praha)

Cieľom tohto modulu je vymedziť obsah a poňatie strategického controllingu jeho význam pre riadenie nákladov a zisku.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Michal Filla

Anotácia


Modul zameraný na controlling, predovšetkým na strategické riadenie a druhy kalkulácie, analýzy nákladov a právomoci controllingu. Poslucháči sú poučení o rizikách a neistotách, vrátane ich vyčíslenia. V závere modulu je spomenutá finančná analýza v oblasti riadenia hotovosti, zásob, dlhodobých investícií a financovania aktivít podniku.

Sylabus


1. Manažérske účtovníctvo

 • strategické manažérske účtovníctvo
 • úloha manažérskeho účtovníctva

2. Strategické riadenie a kalkulácia

 • požiadavky strategického riadenia
 • rozvoj strategického riadenia
 • riadenie nákladov – kalkulácia cieľových nákladov
 • znižovanie nákladov výkonu
 • kalkulácia životného cyklu, plánová a operatívna kalkulácia a vzťahy medzi nimi

3. Analýza nákladov, aktivít

 • riadenie nákladov a pridaná hodnota aktivít
 • využitie analýz a jej výsledkov

4. Just in time metóda a kvalita produktov, riadenie nákladov kvality

 • metóda Just in time
 • kvalita produktov a riadenie nákladov kvality

5. Balanced Scorecards, centralizácia a decentralizácia

 • centralizácia a decentralizácia riadenia
 • základné hodnotové kritériá Balanced Scorecard

6. Úlohy contollingu a právomoci

 • úlohy controllingu
 • právomoci controllera
 • reporty
 • riziká a neistoty

7. Riziká a neistoty

 • podstata rizika a neistoty
 • druhy rizík
 • pravdepodobnosť rizika, jeho vyčíslenie a diverzifikácia

8. Finančné plánovanie, kontrolné systémy

 • pojmy
 • proces plánovania
 • čo sa najmä plánuje

9. Druhy nákladov, bod zvratu

 • klasifikácia nákladov
 • bod zvratu

10. Finančná analýza, oblasť riadenia hotovosti

 • ciele cash manažmentu
 • Cash Flow
 • likvidita, likvidnosť
 • výpočet likvidity
 • solventnosť
 • doba splácania dlhu v rokoch
 • oblasti súvisiace s riadením hotovosti

11. Finančná analýza, oblasť riadenia zásob

 • zásoby, druhy zásob
 • plánovanie zásob
 • čo je vhodné pri zásobách sledovať
 • náklady spojené so zásobami
 • interné predpisy pre riadenie zásob
 • pohľadávky a záväzky
 • WoCa
 • pohľadávky z účtovného hľadiska
 • krátkodobé a dlhodobé záväzky
 • faktoring, forfaiting, poistenie pohľadávok

12. Finančná analýza, oblasť riadenia dlhodobých investícií

 • dlhodobé investície
 • plánovanie investícií
 • členenie plánu investícií
 • plán odpisov
 • historický kapitál
 • ekonomické hodnotenie investícií
 • statické a dynamické ukazovatele
 • ČSH a interné predpisy na riadenie investícií

13. Finančná analýza, oblasť riadenia financovania aktivít podniku (zdroje)

 • druhy zdrojov
 • druhy kapitálu
 • vybrané interné zdroje podrobnejšie
 • výhody a nevýhody samofinancovania

14. Finančná analýza, oblasť riadenia financovania aktivít podniku (zdroje)

 • vybrané externé zdroje financovania
 • výhody a nevýhody externého financovania
 • rentabilita vlastného kapitálu
 • porovnanie alternatív obstarania investície
 • daňové aspekty nákupu z vlastných prostriedkov, úveru a fin. lízingu
 • podkapitalizácia

15. Finančná analýza, oblasť riadenia, ziskov

 • druhy nákladov
 • materiálová intenzita
 • percento odpisov na podnikovom výkone

Literatúra


 • ŠOLJAKOVÁ, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press. 206 s. ISBN 978-80-7261-199-7
 • KRÁL, B. Manažerské účetnictví [CD-ROM]. Praha: Management Press. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8
 • LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada. 271 s. ISBN 978-80- 247-4133-8
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1