Coaching (Praha)

Cieľom modulu je predstaviť manažérske koučovanie ako významnú zložku efektívnej práce s ľuďmi, zameranú na rozvoj potenciálu, motiváciu a zvyšovanie výkonu pracovných tímov a jednotlivcov. Študenti sa tak v rámci modulu zoznámia s vymedzením pojmu koučing, dôležitými koučovacími nástrojmi, technikami a postupmi. Osvoja si základy koučovacieho štýlu vedenia ľudí a rozvinú schopnosť aplikovať ho vo svojej praxi. V rámci modulu získajú povedomie o medzinárodnej asociácii koučov a možnostiach spolupráce s externými koučmi.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Jitka Patríková

Anotácia


Žijeme v období rastúcich zmien. Mení sa technológia, ľudia a menia sa fungovanie celej spoločnosti. Často sa ocitáme v situáciách, tradičné postupy nám prestávajú fungovať a na nové situácie nám návody chýbajú. Koučovanie pomáha nájsť cestu k lepšiemu využitiu ľudského potenciálu, k zvyšovaniu osobnej výkonnosti a vnútornej zainteresovanosti. Každý z nás má v sebe obrovské zdroje, ktoré nie vždy plne využívame. Koučovací spôsob vedenia ľudí vymedzuje nový priestor na rozvoj výkonnosti jednotlivcov i celých tímov, vytvára podmienky pre efektívne riešenie a stáva sa súčasťou požadovanej výbavy každého manažéra.

Sylabus


1. Počiatky koučovania a jeho vývoj

 • korene koučovania a zakladatelia koučovania
 • vývoj koučingu a neziskovej organizácie združujúcej profesionálnych koučov

2. Pojem koučing a východiská koučovania

 • pojem koučing
 • východiská koučovania

3. Koučovací proces, koučovacie nástroje a modely koučovania

 • koučovací proces a jeho priebeh
 • koučovacie nástroje – sústredené počúvanie, reflektovanie, efektívne kladenie otázok a spätná väzba a škálovanie
 • modely koučovania – The Grow Model, The Achieve Coaching Model, Model ORACLE

4. Koučing a osobnosť kouča

 • osobnosť kouča
 • špecializácia koučingu
 • sebakoučovanie

5. Princípy koučingu, koučovací štýl vedenia a koučing ako metóda rozvoja

 • princípy koučingu v manažérskej praxi
 • koučovací štýl vedenia ako manažérska kompetencie
 • koučing ako efektívna metóda rozvoja a vedenia ľudí

Literatúra


 • WHITMORE, J.: Koučování. Management Press, Praha
 • ATKINSON, M.: Koučing – věda i umění. Portál, Praha
 • PARMA, P.: Umění koučovat, Alpha Publishing, Praha
 • DRUCKER, P. F.: Řízení v době velkých změn. Management Press, Praha