Coaching a riadenie ľudí (online)

Cieľom modulu je predstaviť manažérske koučovanie ako významnú zložku efektívnej práce s ľuďmi, zameranú na rozvoj potenciálu, motiváciu a zvyšovanie výkonu pracovných tímov a jednotlivcov. Študenti sa tak v rámci modulu zoznámia s vymedzením pojmu koučing, dôležitými koučovacím nástrojmi, technikami a postupmi. Osvoja si základy koučovacieho štýlu vedenia ľudí a rozvinú schopnosť aplikovať ho vo svojej praxi. V rámci modulu získajú povedomie o medzinárodnej asociácii koučov a možnostiach spolupráce s externými koučmi.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Anotácia


Žijeme v období rastúcich zmien. Menia sa technológie, ľudia a mení sa fungovanie celej spoločnosti. Často sa ocitáme v situáciách, tradičné postupy nám prestávajú fungovať a na nové situácie nám návod chýba. Koučovanie pomáha nájsť cestu k lepšiemu využitiu ľudského potenciálu, k zvyšovaniu osobnej výkonnosti a vnútornej zainteresovanosti. Každý z nás má v sebe obrovské zdroje, ktoré nie vždy plne využívame. Koučovací spôsob vedenia ľudí vymedzuje nový priestor pre rozvoj výkonnosti jednotlivcov i celých tímov, vytvára podmienky pre efektívne riešenia a stáva sa súčasťou požadovanej výbavy každého manažéra.

Sylabus


1. Počiatky koučovania a jeho vývoj

 • korene koučovania a zakladatelia koučovania
 • vývoj koučinku a neziskové organizácie združujúce profesionálnych koučov

2. Pojem koučink a východiská koučovania

 • pojem koučink
 • východiská koučovania

3. Koučovací proces, koučovacie nástroje a modely koučovania

 • koučovací proces a jeho priebeh
 • koučovacie nástroje –sústredené počúvanie, reflektovanie, efektívne kladenie otázok a spätná väzba a škálovanie
 • modely koučovania – The Grow Model, The Achieve Coaching Model, Model ORACLE

4. Koučink a osobnosť kouča

 • osobnosť kouča
 • špecializácie koučinku
 • sebakoučovanie

5. Princípy koučinku, koučovací štýl vedenia a koučink ako metóda rozvoja

 • princípy koučinku v manažérskej praxi
 • koučovací štýl vedení ako manažérska kompetencia
 • koučink ako efektívna metóda rozvoja a vedenia ľudí

Literatúra


 • WHITMORE, J.: Koučování. Management Press, Praha
 • ATKINSON, M.: Koučing – věda i umění. Portál, Praha
 • PARMA, P.: Umění koučovat, Alpha Publishing, Praha
 • DRUCKER, P. F.: Řízení v době velkých změn. Management Press, Praha