Brand management v PR v cestovnom ruchu (online)

Dobrú stratégiu nestačí mať! Dnes už nestačí robiť správne veci a robiť ich správne. V dnešnej dobe je potrebné hľadať výnimočnosť, umenie byť v niečom najlepšie. Objaviť, v čom je tajomstvo Vášho brandu. Je to stratégia odlíšenia, umenia sa prispôsobovať neľahkým podmienkam a úplne jedinečná schopnosť dosiahnuť výrazne vyššiu rýchlosť. Podnikajte pod vlastným menom či označením.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Anotácia


Obrovská neistota, kedy pandémia skončí a čo bude ďalej. Jedna istota zostáva, biznis sa zmenil a ekonomika sa už nikdy nevráti do pôvodného stavu. Ekonomika je živý organizmus, ktorý si môžeme predstaviť ako obrovskú globálnu neurónovú sieť, ktorá sa mení každú sekundu, pretože bola napadnutá prudkým útokom koronavírusov na celom svete.

A aká bude stratégia úspešného podnikania v tejto oblasti?

 • digitalizácia
 • väčšia vzdelanosť
 • masívna kustomizácia alebo trh začnú ovládať zákazníci
 • výnimočnosť službu, produktu na trhu

Sylabus


1. Značka

 • čo je to ochranná známka
 • ako ju získať a stať sa výnimočným na trhu

2. Strategická situačná analýza

3. Interná strategická analýza zdrojov a schopností hotela

4. Strategické myslenie

 • Metóda Design Thinking
 • Strategické predvídanie

5. Úspešná stratégia

Literatúra


 • BOWMAN, C.- Strategický management, Grada Publishing, 1996 ISBN 80-7169-230-1
 • DE CHERNATONY, L. Značka, Brno: Computer Press, 2009. str. 32 ISBN-978-80-251-2007-1
 • JAKUBÍKOVÁ, D. – Strategický marketing, Strategie a trendy. 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2008, ISBN. 978-80-247-2690-8
 • KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O.- Strategické řízení Teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002, ISBN 80-7179-453-8
 • KIM W. CHAN, MAUBORGNEOVÁ R. – Nová strategie modrého oceánu, Management Press 2018, ISBN 978-80-7261-547-6
 • KELLER L., K. Strategické řízení značky, Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. str. 35 ISBN:978-80-247-1481-3
 • KOTLER, P. – Marketing management – 10. rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. ISBN. 80-247-0016-6
 • KOVÁŘ, F. – Strategický management, VŠEM, Praha 2008, ISBN 978-80-86730-33-2
 • MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5
 • PORTER M. E. – Konkurenční strategie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1994, ISBN 80-85605-11-2
 • POSTLER, M. – Retail marketing, Praha: Management Press, 2009. str. 88 ISBN 978-80-7261-207-9
 • SOUČEK, Z. – Strategie úspěšného podniku, C.H.Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-572-5
 • TROMMSDORFF, V. a STEINHOFF, F. – Marketing inovací, C. H. Beck 2009, ISBN 978-80-7400-092-8
 • VEBER, J. – Management, Management. Press 2011, ISBN 978-80-7261-200-0