Brand management v PR v cestovnom ruchu (online)

Definovať public relations a marketingovú komunikáciu, jej hlavné nástroje. Oboznámiť študentov s efektívnymi spôsobmi využívania tradičných aj moderných nástrojov marketingového komunikačného mixu v odvetví cestovného ruchu as faktormi, ktoré ovplyvňujú tvorbu vhodného komunikačného mixu podnikov pôsobiacich v cestovnom ruchu ako na domácom trhu, tak zahraničnom. Nájsť rozdiely vo formách použitia ATL a BTL komunikácie, zvážiť výhody a nevýhody printových médií, tradičných audiovizuálnych médií a sociálnych sietí.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE

Anotácia


Úvodná časť modulu predstavuje tradičné a moderné nástroje marketingového komunikačného mixu, a to vzťahov s verejnosťou (public relations), reklamy (advertising), podpory predaja (sales promotion), osobného predaja (personal selling) a priameho marketingu (direct marketing), ďalej analyzuje výhody a nevýhody využívania jednotlivých nástrojov marketingového komunikačného mixu vo vzťahu k faktorom, ktoré ovplyvňujú tvorbu vhodného komunikačného mixu (typ produktu, zákazník, postavenie firmy na trhu a makro- a mikro-prostredie), a to na príkladoch z praxe cestovného ruchu. Väčšiu pozornosť venuje moderným formám marketingového komunikačného mixu a Internetovému a mobilnému marketingu.

Sylabus


1. Nástroje marketingového komunikačného mixu

 • reklama
 • podpora predaja
 • PR
 • osobný predaj
 • priamy marketing

2. Faktory ovplyvňujúce tvorbu komunikačného mixu

 • typ produktu
 • zákazníci
 • postavenie firmy na trhu

3. Mediálny trh

 • vplyv na spotrebiteľské segmenty
 • analýza spotrebného správania v CR
 • postavenie médií

Literatúra


 • JAKUBÍKOVÁ, D.: Strategický marketing, kapitola 11 – Komunikační politika a strategie, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2690-8
 • JAKUBÍKOVÁ, D.: Marketing v cestovním ruchu, kapitola 13 – Marketingová komunikace, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3247-3
 • PAŽOUT, R., Fomenko P: Práce s médii v cestovním ruchu, RDM, Brno, elektronické médium
 • FORET, M., Marketingová komunikace, Computer Press, Praha, ISBN 80-251-1041-9
 • GOELDNER, Ch. a kol.: Cestovní ruch – Principy, příklady, trendy. Bizbooks
 • HAMARNEH, I.: Mezinárodní cestovní ruch, Univerzita J.A. Komenského Praha
 • INDROVÁ, J.: Cestovní ruch, VŠE Praha
 • LOCHMANNOVÁ, A.: Cestovní ruch. Computer Media
 • MMR: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020. Dostupné na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-(1)
 • SRNSKÁ K., Vliv reklamy cestovních kanceláří na rozhodování zákazníků při výběru nabízených produktů (diplomová práce pod vedením lektorky modulu, viz příloha sylabu), Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha