Brand management (online)

Cieľom modulu Brand Management je komplexne zoznámiť poslucháčov s problematikou strategického riadenia značky z pozície Brand manažéra a rolí Account manažéra vo vzťahu ku klientovi komunikačnej agentúry. Dôraz je pritom kladený na správne postupy pre strategické riadenie značky.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotácia


Obsahom modulu Brand Management je značka s vysvetlením rozdielu značka x výrobok x brand x ochranná známka. Stručne je zmapovaná história značiek. Pozornosť je tiež venovaná hodnote značky. Druhy značiek a ich hierarchická štruktúra sú vysvetlené na konkrétnych príkladoch z praxe. Modul ďalej zahŕňa prvky značky, identitu značky, imidž značky, insight značky a positioning značky. Poslucháči sa zoznámia so zásadami budovania značky prostredníctvom marketingových a komerčných komunikácií na základe pochopenia jej komunikačnej podstaty. V rámci obsahu modulu je vysvetlená praktická rola Brand manažéra vo firme a jeho zodpovednosť za komunikáciu značky. Modul zahŕňa značkové stratégie a vhodnosť ich použitia pri budovaní značky. Na záver sa poslucháči zoznámia s klientskym a kreatívnym briefom.

Literatúra


  • Keller, K. L.: Strategické řízení značky, Grada, Praha 2007, ISBN: 978-80-247-1481-3
  • Aaker, D. A.: Brand Building (budování značky), Computer Press, Brno 2003
  • Bárta, Vl., Pátík, L., Postler, M.: Retail marketing, Management Press, Praha, 2009, ISBN 978-80-7261-167-6 (kap. 4).
  • Kotler, P.: 10 smrtelných marketingových hříchů (Jak je rozpoznat a nespáchat), Grada, Praha 2005 , ISBN: 8024709694
  • Haigh, D.: Oceňování značky a jeho význam (překlad: F. Drozen), Management Press, Praha 2002