Bankovníctvo (online)

Zoznámiť sa so základmi riadenia komerčných bánk. Získané skúsenosti nájdu uplatnenie na stredných a vyšších manažérskych stupňoch v bankách. Cieľom je rozumieť ekonomike riadenia bánk a mechanizmom riadenia banky, riadiť bankovú rozvahu, náklady a výnosy, zostaviť marketingový plán banky, zhodnotiť kvalitu bankových služieb a riadiť bankové riziká.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Anotácia


V dnešnej dobe je veľmi dôležité zoznámiť sa mechanizmy riadenia komerčnej banky so špecifickým zameraním jednak na riadenie bankových aktív a pasív, ale súčasne aj na bankový marketing zameraného na dosiahnutie optimálneho hospodárskeho výsledku. Významnú úlohu v riadení banky zohráva tiež riadenie rizík. Pochopenie zákonitostí ekonomiky komerčné banky uľahčí rokovania s bankami, na základe znalostí ich postupov.

Sylabus


1. Postavenie bánk

 • založenie
 • bankovej činnosti

2. Bankové riziká

 • riziko likvidity
 • trhové riziko
 • kurzové a akciové riziko

3. Rezervy

 • primárne
 • sekundárne

4. Preferenčné akcie

 • výhody
 • nevýhody

Literatura


 • JÍLEK, J. Finanční rizika. 1., Praha: Grada Publishing, 635 s. ISBN 80-7169- 579-3
 • KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada, 719 s. Profesionál. Bibliografie: s. 703-708. – Rejstřík. ISBN 80-247-0016-6.
 • MISHKIN, F. The economics of money, banking and finance. Boston, 679 s. ISBN 0-321-12235-6
 • REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 423 s. ISBN 9788072612406.
 • POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví, Praha: C.H.Beck, 716 s. ISBN 80-7179-462-7.
 • DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Praha: Linde, 475 s. ISBN 80-7201-141-3.
 • HEFFERNAN, Shelagh A. Modern banking. Chichester: John Wiley & Sons, 716 s. ISBN 0-470-09500-8.
 • PAYNE, A. Marketing služeb. Praha: Grada, 247 s. Bibliografie, ISBN 80-7169-276.
 • VERWILST, H. The future of retail banking in Europe: the fortis view, The Joint office of the World Savings Banks Institute, Brussels, 15 s. Perspectives; 40.
 • The handbook of news analytics in finance. Edited by Gautam Mitra – Leela Mitra. Chichester: Wiley. xxvi, 358. ISBN 9780470666791.
 • Internetové stránky bank, ČNB, ECB a dalších bankovních a finančních institucí.