Autorské právo

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov so zaradením autorského práva v právnom poriadku a vo vzťahu k základným ústavne zaručeným právam a slobodám a vysvetliť základné odlišnosti autorskoprávnej ochrany od ochrany priemyselne právnej.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Zuzana Císařová

Anotácia


Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov so zaradením autorského práva v právnom poriadku a vo vzťahu k základným ústavne zaručeným právam a slobodám a vysvetliť základné odlišnosti autorskoprávnej ochrany od ochrany priemyselne právnej.

Ďalej je úlohou vysvetliť poňatie kontinentálneho systému autorskoprávnej ochrany (platiaceho vo väčšine európskych krajín) a jeho odlišnosti od anglo-amerického právneho systému platného v autorskom práve. Účastníci modulu by mali pochopiť základné typy práv upravených v autorskom zákone, princípy, na ktorých je autorskoprávna ochrana postavená, a oboznámiť sa s najdôležitejšími inštitútmi.

Verejnoprávna časť autorského zákona, ktorá je venovaná kolektívnej správe práv, bude stručne vysvetlená, aby mali účastníci predstavu, čo je tu upravené, prečo a ako. Základné ciele modulu ale spočívajú v oblasti súkromného práva.

Ďalším nemenej dôležitým cieľom modulu je zamerať sa na niektoré praktické súvislosti, v ktorých je autorské právo aplikované predovšetkým v podnikateľskej sfére a súkromnej sfére. Autorské právo totiž dnes už nie je výhradnou doménou umenia a kultúry, ale živou súčasťou každodenného života. Pokúsime sa počas lektorského stretnutia namodelovať si spoločne s poslucháčmi niektoré typické situácie, do ktorých sa môžu poslucháči dostať pri svojom podnikaní, v práci alebo vo svojom súkromnom čase napr. pri využívaní služieb na internete.

Sylabus


1. Kontinentálny právny systém autorského práva vs. common law

2. Pramene právnej úpravy autorského práva v Českej republike

3. Výnimky a obmedzenia z autorského práva

4. Spôsoby použitia autorských diel

5. Druhy práv upravených v autorskom zákone

6. Základné zásady autorského práva

Literatúra


 • Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů);
 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – část Licenční smlouva (§ 2358 a násl.);
 • SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-240-0.
 • Judikáty Soudního dvora Evropské unie uvedené v tomto sylabu
 • Směrnice Evropské unie uvedené v tomto sylabu
 • TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon (EVK). vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-608-4.
 • TELEC, I. Přehled práva duševního vlastnictví. Česká právní ochrana 2. vydání. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.
 • TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. vydání, Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 80-7179-573-5.
 • CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. vydání. Praha:  Nakladatelství C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-4322.
 • JAKL, L. Právní ochrana duševního vlastnictví. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011. ISBN 978-80-86855-78-3.
 • ŠALOMOUN, M. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-097-3.
 • ŠULC, P., BARTOŠ A. Autorské právo v otázkách a odpovědích. Praha: Pierot, 2012. ISBN 978-80-7353-223-9.