Autorské a známkové právo (online)

Cieľom modulu je, aby poslucháč porozumel tomu, ako sú autorské právo a právo k ochranným známkam zaradené do systému práva duševného vlastníctva, a aké sú základné princípy, ktorými sa riadi ochrana autorských diel, ochranných známok a ďalších bezprostredne súvisiacich predmetov ochrany, napr. umeleckých výkonov alebo zvukových a zvukovo obrazových záznamov.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Ivan David

Anotácia


Modul predstaví základné princípy, na ktorých je založená ochrana autorských diel, ochranných známok a ďalších bezprostredne súvisiacich nehmotných statkov, napr. umeleckých výkonov alebo zvukových a zvukovo obrazových záznamov. Okrem nevyhnutnej teórie sa výklad zameria predovšetkým na riešenie najčastejších situácií, s ktorými sa stretávajú pracovníci v kreatívnom priemysle, napríklad v praxi reklamných agentúr či audiovizuálnych produkcií. Ide okrem iného o problematiku licenčných zmlúv, výnimiek z autorskoprávnej a známkoprávnej ochrany (citácia, užívanie popisných označení a i.), tvorbu zamestnaneckých diel X dej tzv. freelancerov, užívanie hudby z hudobných bánk, rolu kolektívnych správcov, dokazovanie rozhodných skutočností v prípade sporov a pod. Absolvent modulu by tak mal získať základnú orientáciu v problematike autorských diel a ochranných známok, a súčasne by mal byť schopný riešiť najbežnejšie situácie, s ktorými sa možno v praxi v tejto súvislosti stretnúť.

Sylabus


1. Vysvetlenie pojmu duševné vlastníctvo a jeho základných princípov

 • práva duševného vlastníctva
 • práva k nehmotným statkom

2. Základné princípy známkoprávnej ochrany

 • ochranná známka
 • registrácia ochrannej známky
 • prekážky zápisnej spôsobilosti
 • obsah práva vlastníka ochrannej známky
 • výnimky z práva k ochrannej známke

3. Základné princípy autorskoprávnej ochrany

 • autorské diela
 • kvázidiela
 • práva autora
 • zvláštne prípady diel
 • práva súvisiace s právom autorským
 • výnimky a obmedzenia z autorského práva
 • voľné použitie
 • kolektívna správa autorských diel
 • právne nároky zo zásahu do autorského práva

Literatúra


 • Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů);
 • Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – část Licenční smlouva (§ 2358 a násl.) a nekalá soutěž (§ 2976 a násl.);
 • SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-386-5;
 • Horáček, Čada, Hajn. Práva k průmyslovému vlastnictví. Učebnice. Praha: C.H.Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-655-5 – část věnovaná ochranným známkám.