Audítorská správa ako finálny výstup vykonaného auditu (Praha)

Cieľom modulu je vymedziť základné zásady a požiadavky na audítorské správy ako súčasti komunikácie výsledkov audítorskej činnosti. Kvalitným napĺňaním činnosti interného auditu získavajú organizácie uistenia, že riziká, ktorým je vystavená, sú pod kontrolou.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Bohuslav Poduška CIA

Anotácia


Interní audítori na celom svete praktizujú svoju prácu rozdielne. Interní audítori sa musia prispôsobovať potrebám a cieľom organizácie, potrebám ich vlastníkov a intenzívnemu vývoju rizík. Jedine tak môžu byť úspešní a nezávisle a objektívne pomáhať organizáciám napĺňať ich ciele. Tieto skutočnosti sa tiež týkajú záverečnej fázy procesu vnútorného auditu – tj ukončenia auditu.

Sylabus


1. Ukončenie auditu

 • primárni čitatelia
 • sekundárni čitatelia

2. Náležitosti audítorskej správy

 • objektívnosť
 • stručnosť
 • štylizovanosť

3. Dokumentácia IA

 • príprava, overenie
 • vyhodnotenie a odovzdanie výsledkov

Literatúra


 • SALLY F. CUTLER: Auditorské zprávy. ISBN 80-86689-19-0
 • IIA: Mezinárodní rámec profesionální praxe interního auditu. Altamonte Springs, Florida
 • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola. Praha: C. H. Beck, ISBN 80-7179-410-4.
 • DVOŘÁČEK, J., Kafka, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press a. s. ISBN 80-251-0836-8.
 • GALLOWAY, D.: Průvodce nového auditora. Altamonte Springs, Florida: IIA, ISBN 80-902433-1-2.