Audit IS/IT (online)

Cieľom modulu je dôkladne vysvetliť základnú terminológiu a rámcovo predstaviť prístupy k auditu IS/IT, najmä so zameraním na auditovanie procesov a opatrení ISMS podľa ISO/IEC 27001 a platnej legislatívy.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jan Bukovský

Anotácia


Modul Audit IS/IT je zameraný na metódy overovania zhody s postupmi správneho riadenia IS/IT a súvisiacich procesov bezpečnosti. Príbuzné a s auditom IS/IT mnohokrát spájané tému bezpečnosti IS/IT je rozobrané v module nasledujúcom. Budú predstavené základné princípy a odporúčania auditu, ciele, rozsah a kritériá auditu, postupy vykonania interných a externých auditov, zostavenie programu a plánu auditov, metódy a postup auditu, zistenie a dokumentácia nálezov, správa z auditu, riešenie nezhôd, požiadavky na členov auditných tímov. V priebehu celého modulu budú k jednotlivým témam uvádzané praktické príklady a skúsenosti z auditov bezpečnosti.

Literatúra