Audit a vnútorná kontrola (Praha)

Cieľom tohto modulu je objasniť výkonnosť podnikov a oboznámiť študentov s prístupmi k meraniu a riadeniu finančnej výkonnosti v súčasných podnikoch. Predstaviť kľúčové nástroje na meranie finančnej výkonnosti a vysvetliť najmä moderné koncepty riadenia výkonnosti založené na tvorbe hodnoty pre vlastníkov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jana Pilátová

Anotácia


Tento modul sa zaoberá problematikou auditu. Najprv je pozornosť sústredená na externý audit a jeho vývoj v čase. Ďalej je spomenutá právna úprava auditu v Českej republike, definícia auditu, jeho ciele a funkcie. Poslucháč je oboznámený so zoznamom medzinárodných autorských štandardov (ISA) a etickým kódexom. Záverom modulu je poukázané na vnútorný kontrolný systém a audit interný, od jeho vzniku po jeho porovnaní s auditom externým.

Sylabus


1. Externý audit

 • historický vznik auditu
 • audit v Českej republike a právna úprava auditu

2. Definícia auditu a jeho funkcie (ciele)

 • definícia auditu
 • cieľ auditu
 • použitie auditu

3. Postupy externého auditu

 • proces auditu a jeho delenie
 • postupy a audítorské štandardy

4. Medzinárodné audítorské štandardy (ISA)

 • zoznam audítorských štandardov
 • etický kódex

5. Výstup práce audítora

 • podoby výrokov audítora

6. Interný audit

 • história interného auditu
 • definícia interného auditu
 • rola interného audítora
 • porovnanie externého a interného auditu

7. Vnútorný kontrolný systém účtovnej jednotky

 • vnútorný kontrolný systém a jeho zložky

Literatúra


 • RICCHUITE, D.N.: Audit, Victoria Publishing, Praha
 • KRÁLIČEK, V., Auditing, VŠE Praha
 • KRÁLIČEK, V., Zákon o auditorech – komentář, Wolters Kluwer ČR, Praha
 • Mezinárodní předpisy v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb, Mezinárodní federace účetních (stažení je možné zdarma na kacr.cz)
 • DVOŘÁČEK J.: Interní audit a kontrola. C.H.Beck, Praha