Andragogika (online)

Cieľom modulu je naučiť študentov lepšie porozumieť didaktickým, manažérskym aj psychologickým metódam, ktoré sú efektívne pre vzdelávanie dospelých. Zameria sa na koučing, aktuálne témy vzdelávania dospelých a vyhodnocovanie vzdelávacích procesov v spoločnosti.

Garant a lektor študijného modulu


Tereza Vacínová

Anotácia


V module sa študenti naučia koučovacej techniky a rôzne metódy vzdelávania dospelých. Pochopia podstatu vzdelávacieho procesu a naučia sa lepšie porozumieť špecifickým aspektom rozvoja a vzdelávania dospelých v rámci spoločnosti. Podrobnejšie sa budú venovať aktuálnym témam vzdelávania dospelých – vzdelávaniu jednotlivých cieľových skupín, kvalite vzdelávacích aktivít pre dospelých a zefektívneniu týchto procesov. Po absolvovaní modulu budú študenti vedieť naplánovať, uskutočniť a vyhodnotiť vzdelávacie procesy v organizácii a lepšie identifikovať vzdelávacie potreby svojich pracovníkov, príp. podriadených.

Sylabus


 • Základné pojmy
 • Riadenie informácií
 • Strategické ciele spoločnosti
 • Riadenie znalostí
 • Personalistika
 • Rozhodovanie
 • Vyhodnocovanie vzdelávacích procesov

Literatúra


 • PRŮCHA, J.: Andragogický výzkum. Grada. 2014. ISBN: 978-80-247-5232-7.
 • TURECKIOVÁ, M. a VETEŠKA, J.: Kompetence ve vzdělávání. Grada. 2008. ISBN: 978-80-247-1770-8.
 • BARTÁK, J. DEMJANENKO, M.: Sociální andragogika. Grada. 2021. ISBN: 978-80-247-3997-7.
 • VETEŠKA, J.: Přehled andragogiky. Portál. 2016. ISBN: 978-80-262-1026-9.
 • MUŽÍK, J.: Profesní vzdělávání dospělých. Codex. 2000. ISBN: 80-85963-93-0
 • LANGER, T.: Moderní lektor. Grada. 2016. ISBN: 978-80-271-0093-4.