prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Absolvovala právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe.

Venuje sa obchodnému právu, najmä právu obchodných korporácií. V tomto odbore publikovala niekoľko monografií, je spoluautorkou niekoľkých učebníc obchodného práva a autorkou viac než stovky odborných článkov. Je členkou redakčnej rady odborného časopisu Acta Universitatis carolinae - Iuridica, odborného časopisu obchodnoprávnych revue (vydavateľ C.H.Beck) a odborného časopisu rekodifikácii a praxe (vydavateľ Wolters Kluwer). V akademických funkciách pôsobí ako vedúci katedry obchodného práva, členka vedeckej rady PF UK a členka vedeckej rady UK. Bola členkou komisie legislatívnej rady vlády pre súkromné ​​právo. Viac ako desať rokov pôsobila v advokácii a je rozhodkyňou Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR.

Odborné skúsenosti čerpala IU na študijných pobytoch na právnických fakultách vo Francúzsku (Paríž Assas II, Toulouse), v Nemecku (právnická fakulta Passovské univerzity) či vo Švajčiarsku (právnická fakulta univerzity v Ženeve).

K jej záľubám patrí predovšetkým literatúra.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily