PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

PhDr. Jan Gruber, Ph.D. sa venuje konzultovaniu, koučovaniu, tréningu ľudí a diagnostike ich výkonu. Tiež píše knižky a články z oblasti aplikovanej psychológie a diagnostiky v komerčnej praxi. Má originálne nápady, často tvorí nové techniky. Vie vymyslieť zaujímavé metódy, ktoré sú pre ľudí dobre pochopiteľné, užitočné a ľahko aplikovateľné v praxi. Je tvorivý, ústretový a pohodový. Aj v priebehu seminára dokáže rýchlo reagovať na novú situáciu, aby mohli účastníci dosiahnuť svoj cieľ.

Vyštudoval psychológiu na FF UK v Prahe, v odbore je od roku 1995, pracoval približne pre 6000 klientov. Je trénovaný v integrativnom a gestalt prístupu, neverbálnych technikách (úhrnom 1 800 hodín). Partner v spoločnosti Tres consulting. (Http://tresconsulting.cz/), vyučuje na Katedre andragogiky FF UK.

Honza dlhé roky šermuje, strieľa z luku a jazdí na koni. Zaujíma sa o novinky vo vede i vo svete. Má rád vtipy o zvieratkách.