Mgr. Michal Nohel

Mgr. Michal Nohel

Michal Nohel je advokátom v advokátskej kancelárii GHS Legal. Pred advokáciou viedol právny tím Českého rozhlasu a následne takmer päť rokov pôsobil ako vedúci právne oddelenie spoločnosti Seznam.cz, a.s. a priamo zodpovedal za zabezpečenie právnej podpory skupiny Seznam.cz a jej strategických aktivít. Vo svojej právnej praxi sa zameriava najmä na právo duševného vlastníctva v oblasti informačných technológií a licencovania autorských diel. Ako člen komisie Public Affairs v rámci Združenia pre internetový rozvoj sa zaoberal otázkami regulácie online platforiem, vrátane problematiky GDPR, ePrivacy a regulácie reklamy. Osobne sa v rámci právneho poradenstva podieľal na rade významných digitálnych služieb českého internetového trhu. Významnú súčasť jeho právnej praxe tvorí vedenie sporovej agendy spoločnosti Seznam.cz, do ktorej patria najmä spory z titulu ochrany osobnosti, resp. ochrany dobrej povesti právnickej osoby vo vzťahu k spravodajskému a publicistickému obsahu sprístupňovanému online. V oblasti televízneho a rozhlasového vysielania sa podieľal na vzniku televízie Seznam.cz TV a akvizíciách rádií EXPRES FM a Classic Praha.