JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Odborná asistentka a v súčasnej dobe vedúca Katedry finančného práva, národného hospodárstva a ekonómie na Právnickej fakulte Univerzity Palackého (ďalej len KFP PF UP v Olomouci) vyštudovala magisterský študijný program Právo a právna veda na PF UP v Olomouci, doktorandský študijný program Teoretické právnej vedy na právnickej fakulte Univerzity Karlovej, kde tiež získala titul JUDr. Od roku 1998 sa zameriava na oblasť finančného práva, od roku 2004 na oblasť neziskového sektora (najmä daňové aspekty) a od roku 2010 na oblasť zmeniek a šekov. V rokoch 2001 - 2004 pôsobila na Generálnom riaditeľstve poisťovne Kooperativa, a.s., v pozícii právnik - metodik.

Pravidelne prednáška v bakalárskych a magisterských študijných programoch a je taktiež školiteľkou v doktorandskom štúdiu na PF UP v Olomouci. V 90 tych rokoch viedla taktiež kurzy pre pracovníkov územných samospráv. Pravidelne publikuje a vystupuje na medzinárodných konferenciách.