JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

Petr Šťastný absolvoval v roku 2005 Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následne pôsobil ako právnik a následne aj ako vedúci pracovník právneho oddelenia českej pobočky popredného svetového poisťovacieho koncernu. Po dobu 5 rokov svojho pôsobenia v tejto poisťovni sa venoval najmä oblasti obchodných záväzkových vzťahov vrátane správy a vymáhania pohľadávok z týchto vzťahov vyplývajúcich, a získal tak významné skúsenosti z oblasti poisťovníctva, financií, obchodného i občianskeho práva av neposlednom rade tiež hodnotné "mäkké" a manažérske zručnosti.

Od svojho odchodu z prostredia poisťovníctva je Petr Šťastný činný v advokácii, kde sa ako samostatný advokát venuje generálnej právnej praxi s akcentom najmä na agendu (obchodných) záväzkových vzťahov a obhajobu v trestnom konaní, vrátane obhajoby ex offo.

Petrovi Šťastnému bol po úspešnom zložení štátnej rigoróznej skúšky na Univerzite Karlovej v Prahe, katedre trestného práva, udelený akademický titul doktora práv (JUDr.). V rámci svojho ďalšieho akademického rozvoja sa Petr Šťastný venuje štúdiu doktorandského študijného programu na Univerzite Karlovej v Prahe, a to opäť pri katedre trestného práva. Po úspešnom absolvovaní tohto študijného programu bude oprávnený za svojim menom uvádzať akademický titul Ph.D.