JUDr. Ivan David

JUDr. Ivan David

Ivan David je advokát, ktorý pôsobí v advokátskej kancelárii KMVS od roku 2011. Ivan je absolventom odboru právo a právna veda na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a odbore filmové štúdiá na Filozofickej fakulte tej istej univerzity. V akademickom roku 2008/2009 Ivan absolvoval ročný štipendijný pobyt na Právnickej fakulte Kodanskej univerzity. Ivan sa dlhodobo špecializuje na oblasť práva duševného vlastníctva (predovšetkým na právo autorské a právo ochranných známok), práva mediálneho, práva proti nekalej súťaži, práva reklamného, práva filmového a všeobecnej ochrany osobnosti. Ivan je autorom odbornej publikácie „Filmové právo: Autorskoprávna perspektíva“ (2015, druhé vydanie 2020) a autorom či spoluautorom mnohých výskumných správ, článkov a komentárov najmä k témam z oblasti autorského práva. Ivan poskytuje právne služby v českom a anglickom jazyku.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily