Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Odborná asistentka na katedre regionálnych štúdií Vysokej školy ekonomickej v Prahe a pedagogický pracovník katedry verejnej správy Vysokej školy finančnej a správnej, o.p.s., v Prahe. Je absolventkou inžinierskeho študijného odboru verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kde tiež neskôr získala doktorský titul. V priebehu doktorandského štúdia absolvovala ročné študijné stáže na Univerzite Pierre Mendes Francev Grenobli a Inštitúte rozvojových štúdií vo švajčiarskej Ženeve.

Predmetom jej odborného záujmu je problematika municipálnej politiky a lokálneho rozvoja, najmä otázky týkajúce sa partnerstva, občianskeho sektora i rozvojových stratégií. Zúčastnila sa niekoľkých grantových výskumných projektov zameraných na financovanie obcí, na vzťah občanov k verejnej správe, na problematiku obnovy a rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, na manažment a marketing vo verejnej správe a ďalšie. Participovala na príprave významných strategických dokumentov - Stratégia rozvoja Juhočeského kraja, Stratégia rozvoja Stredočeského kraja, Národný rozvojový plán a ďalšie.