Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. absolvovala v roku 1982 Obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej v Prahe voboru Ekonomika služieb a cestovného ruchu. Doktorandské štúdium absolvovala na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe voboru Podniková ekonomika a manažment. Pracovala v Pražskej informačnej službe a vincomingových cestovných kanceláriách v Prahe a Plzni. Potom bola zástupkyňou starostu v Starom Plzenci a venovala sa rozvoju cestovného ruchu v Plzenskom kraji. Od roku 2004 pracovala na Ministerstve pre miestny rozvoj SR na pozícii vedúca samostatného oddelenia kongresového cestovného ruchu a učila na Západočeskej univerzite v Plzni cestovný ruch na katedre marketingu, obchodu a služieb. Pôsobila ako vedúca katedry cestovného ruchu na Vysokej škole obchodnej v Prahe.

V súčasnej dobe je odbornou asistentkou katedry cestovného ruchu na Vysokej škole hotelovej v Prahe a odbornou asistentkou na katedre Arts manažmentu Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Zameriava sa na celoživotné učenie dospelých a koučing pre manažment a marketing destinácií cestovného ruchu.

Venuje sa expertnej a konzultačnej činnosti pri realizácii projektov zameraných na problematiku cestovného ruchu. Podieľa sa na riešení tuzemských i medzinárodných výskumných projektov.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily