Ing. Petr Hujňák, CSc.

Ing. Petr Hujňák, CSc.

Ing. Peter Hujňák, CSc. je riaditeľom spoločnosti Per Partes Consulting sústredenej na ICT poradenstvo. K jeho odborným záujmom patria expertné systémy, slabo štruktúrované projekty a Complexity Science.

Pôsobí ako súdny znalec v odboroch ekonomika, kybernetika a výpočtová technika, certifikovaným senior projektovým manažérom IPMA, certifikovaným projektovým manažérom na oblasť projektovej kvality (ISO 10006), certifikovaným expertom ISACA na riadenie podnikovej informatiky (CGEIT) a na riadenie rizík a IT kontrol (CRISC ). Dlhú dobu pôsobil ako vedúci partner divízie Consulting v spoločnosti Ernst&Young.

Je členom Komory súdnych znalcov, Spoločnosti pre projektové riadenie, Českej spoločnosti pre systémovú integráciu, IASA, výboru konferencií Datakon a IT Governance, pôsobí ako odvolací assessor IPMA. Je prezidentom ISACA Czech Rep. Chapter.