Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

V súčasnej dobe pracuje ako projektový manažér komerčných aj neziskových projektov a ako Evaluator verejných výdavkových programov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Je lektorom projektového riadenia na vysokej škole aj v komerčnej praxi.

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, Fakultu podnikového hospodárstva, odbor Ekonomika a riadenie podniku (1998). V rámci postgraduálneho štúdia na tej istej fakulte sa zaoberal outsourcingom a riadením outsourcingových projektov.

Problematikou prípravy a riadenia projektov sa zaoberá od roku 1998, najprv na pozícii asistenta projektového manažéra, od roku 2005 potom na pozíciu projektového manažéra. Jeho profesijné prax zahŕňa skúsenosti zo zahraničnej spoločnosti, verejnej správy, súkromného aj neziskového sektora.

V súčasnej dobe pracuje ako projektový manažér na voľnej nohe. Pripravuje a riadi projekty pre komerčné subjekty a neziskový sektor, prevažne z oblasti vzdelávania a ochrany prírody. Od roku 2015 pôsobí ako lektor na Masarykovom ústave vyšších štúdií ČVUT.