Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Pavel Svačina vyštudoval odbory Financie a Oceňovanie podnikov a jeho majetku na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Na tejto univerzite získal aj doktorát v odbore účtovníctva a finančné riadenie podniku v r. 2006. Dizertačné práce spracoval na tému oceňovanie nehmotného majetku. Počas doktorandského štúdia absolvoval tiež zahraničný pobyt v Taliansku na univerzite Politecnico di Milano. V súčasnej dobe sa venuje pedagogickej, výskumnej i komerčnej činnosti v oblasti oceňovania podnikov a nehmotného majetku.

V oblasti komerčnej sa zaoberá spracovaním štúdií a znaleckých posudkov na oceňovanie podnikov a nehmotného majetku na rôzne účely – squeeze-outy, nákupy/predaje, vyčíslenie škôd, transfery technológií z výskumnej do komerčnej sféry.

Pôsobil v minulosti v niekoľkých poradenských spoločnostiach, v súčasnej dobe je na pozícii senior konzultanta v DARA - znalecká kancelária, spol. s r.o., príležitostne pre Inštitút oceňovania majetku pri VŠE v Prahe. Je súdnym znalcom menovaným pre odbor ekonomika, odvetvie ceny a odhady so špecializáciou na oceňovanie podnikov a nehmotného majetku.

V oblasti pedagogickej pôsobí dlhodobo vedenie na domovskej VŠE, kde vyučuje rôzne kurzy na tému oceňovania podnikov, vrátane študentských projektov a diplomových prác. Taktiež tu vedie vlastný kurz na oceňovanie nehmotného majetku. Pedagogicky pôsobí aj na Inštitút oceňovania majetku, školiacom stredisku pre znalcov pre odbor oceňovania. Príležitostne tiež uskutočníme firemné školenia.

V oblasti výskumnej rozvíja oblasť oceňovania nehmotných aktív. Je autorom mnohých odborných článkov na túto tému, v roku 2010 mu vyšla v nakladateľstve Ekopress kniha Oceňovanie nehmotných aktív.