Ing. Miloslav Slanina

Ing. Miloslav Slanina

Ing. Miloslav Slanina sa po väčšinu svojej profesijnej kariéry venuje problematike riadenia IT oddelení v stredných a väčších spoločnostiach, predovšetkým procesnému riadeniu, projektovému riadeniu a riadeniu výkonnosti. Má praktické skúsenosti s riadením organizačných zmien i každodennou prevádzkou IT oddelení v rôznych špecifických podmienkach jednotlivých firiem. V deväťdesiatych rokoch pracoval v rôznych manažérskych pozíciách u popredného systémového integrátora spoločnosti APP/Ness, v nasledujúcom desaťročí potom pôsobil v Komerčnej banke v úlohe vedúceho IT projektovej kancelárie a hlavného IT procesného architekta. Vo svojich prednáškach sa venuje Cobitu, štandardným manažérskym postupom riadenia IT, projektovému a procesnému riadeniu.