doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Pôsobí na Ekonomickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni, do roku 2008 prednášala na Prevádzkovo ekonomickej fakulte České zemědělské univerzity v Prahe. Okrem toho sa venuje vedeniu účtovníctva a lektorskej činnosti. Zameriava sa na finančné účtovníctvo a účtovníctvo podľa IAS / IFRS. Je autorkou mnohých článkov publikovaných v odborných časopisoch, príspevkv na tuzemských i zahraničných konferenciách a štyroch monografií vydaných v nakladateľstve Grada publishing a Kernberg publishing.

V rokoch 1999-2002 absolvovala pedagogické štúdium. V rámci svojej akademickej činnosti je garantom niekoľkých predmetov z oblasti účtovníctva.

Na FEK ZČU v Plzni pôsobí taktiež ako vedúca Strediska auditu a controllingu, je členom Českej spoločnosti ekonomickej a Českej pedagogickej spoločnosti. Vypracovala niekoľko projektov Kohézneho rozvoja vysokých škôl, snaží sa o efektívne sprostredkovanie znalostí a zručností z odboru účtovníctva.