Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Od roku 2006 je odborným asistentom na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment. Súčasne pôsobí ako lektor v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručností, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradcom pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov.

Odbornú prax začala ako vývojovo - technický pracovník v Tesle Pardubice. Krátku dobu pôsobila ako SZČO v odbore prekladov a tlmočenia ruského jazyka.

V rokoch 1996 - 1997 bola zástupkyňou riaditeľa pre výučbu. Vyučovala odborné ekonomické predmety.

Od roku 1997 - 2006 bola riaditeľkou súkromnej školy a školiaceho a poradenského strediska, kde sa venovala lektorskej a poradenskej činnosti a vyučovala odborné predmety - podniková ekonómia, manažment, marketing a účtovníctvo.

V roku 1998 získala certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovaným hodnotiteľom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.