Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Od roku 2006 je odborným asistentom na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment. Súčasne pôsobí ako lektor v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručností, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je poradcom pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov. Odbornú prax začala ako vývojovo - technický pracovník v Tesle Pardubice. Krátku dobu pôsobila ako SZČO v odbore prekladov a tlmočenia ruského jazyka.

V rokoch 1996 - 1997 bola zástupkyňou riaditeľa pre výučbu. Vyučovala odborné ekonomické predmety. Od roku 1997 - 2006 bola riaditeľkou súkromnej školy a školiaceho a poradenského strediska, kde sa venovala lektorskej a poradenskej činnosti a vyučovala odborné predmety - podniková ekonómia, manažment, marketing a účtovníctvo.

V roku 1998 získala certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovaným hodnotiteľom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.