Ing. et Bc. Vlasta Váchová

Ing. et Bc. Vlasta Váchová

Vyštudovala odbor Ekonómia a manažment ľudských zdrojov na Sociálno ekonomickej fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove odbor Ekonomika a manažment riadenia ľudských zdrojov.

Pedagogické znalosti a zručnosti získala štúdiom na Pedagogickej fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Absolvovala rad odborných seminárov a vzdelávacích programov. Získala certifikát "Certifikovaný Human Resource Manager".

V oblasti HR manažmentu pracovala vo vedúcich pozíciách ako manažérka personálnych útvarov ako v súkromnom sektore, ako aj v štátnej správe, napr. V rokoch 2003 - 2006 zastávala pozíciu riaditeľky osobného oddelenia Ministerstva práce a sociálnych vecí. Má bohaté odborné znalosti aj praktické skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Bola členkou mnohých odborných pracovných skupín zameraných na personálne riadenie a členkou projektové skupiny pre reformu ústrednej štátnej správy.

Od roku 2007 sa zaoberá konzultačnou a lektorskou činností. Zameriava sa predovšetkým na oblasť prijímania a výberu zamestnancov, kompetencií a kompetenčných modelov, hodnotenie a vzdelávanie zamestnancov aj na oblasť pracovno právnych vzťahov. Spolupracuje so vzdelávacími agentúrami a školí expertmov v oblasti HR manažmentu.

Pôsobí aktívne ako externá hodnotiteľka projektov Európskeho sociálneho fondu, konkrétne Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť, zameraných na problematiku HR a vzdelávanie zamestnancov.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily