Ing. Bc. Dagmar Čámská, Ph.D.

Ing. Bc. Dagmar Čámská, Ph.D.

Pôsobila a pôsobí na popredných českých verejných vysokých školách, ako Vysoká škola ekonomická v Prahe a České vysoké učenie technické.

Svoju pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť zameriava na korporátne financie, využitie dát pre riadenie podniku a oceňovanie podniku. Je autorkou takmer dvoch desiatok článkov publikovaných v renomovaných zahraničných vedeckých časopisoch alebo uverejnených v rámci medzinárodných konferencií, ktoré sú súčasťou uznávaných citačných indexov (ISI, SCOPUS).

Vyštudovala na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe bakalárske i magisterské štúdium (2010), odbor Podniková ekonomika a manažment. Súčasne absolvovala aj na Karlovej Univerzite na Fakulte sociálnych vied odbor Ekonomickej teórie. V rámci postgraduálneho štúdia na Katedre podnikovej ekonomiky Fakulty podnikohospodárskej sa zamerala na modely predikcie finančnej tiesne podnikov, kde riešila možnosť uplatnenia modelov skonštruovaných v tranzitívnych ekonomikách.

Prednáša v bakalárskych, magisterských a MBA akreditovaných študijných programoch v rámci Českej republiky.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily