doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

V roku 2010 sa stala Certifikovaným projektovým manažérom – IPMA level C. Profesne sa zameriava na problematiku riadenia projektov a riadenia rizík. Štúdium na vysokej škole ukončila v odbore Pozemné stavby, Fakulty stavebnej ČVUT v Prahe.

Nadväzujúce doktorandské štúdium absolvovala na Fakulte stavebnej ČVUT štúdiom v odbore Ekonomika a riadenie v stavebníctve. V roku 2010 ukončila Habilitačné konanie v odbore Management a ekonomika v stavebníctve.

V roku 2010 ukončila Habilitačné konanie v odbore Management a ekonomika v stavebníctve.

V súčasnej dobe pracuje ako akademická pracovníčka VŠEM, kde sa profesne zameriava na problematiku riadenia projektov a riadenia rizík a svoje poznatky z odbornej praxe využíva aj ako lektorka Business Inštitútu kde sa v MBA programe zameriava práve na projektové riadenie a plánovanie.

Vlastné skúsenosti z akademického prostredia a odbornej praxe uplatňuje v rámci projektu Mentor StartUp.

Je členkou vedeckých redakcií a autorkou množstva odborných publikácií.