Doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.

Doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.

Absolvent Fakulty výrobno-ekonomickej Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kandidát ekonomických vied v odbore ekonomika dopravy a spojov, docentská habilizácia VŠE v Prahe v odbore podniková ekonomika a manažment. Pôsobí ako zástupca vedúceho katedry logistiky VŠE v Prahe.

Dlhodobým odborným zameraním je ekonomická a prevádzkovo-technická problematika dopravy, resp. dopravnej infraštruktúry. Je autorom, event. spoluautorom monografií aj ďalších odborných kníh a radu článkov v odborných časopisoch a príspevkov v zborníkoch. V rámci vedeckovýskumnej práce sa orientuje na otázky dopravnej infraštruktúry. Poradensky, konzultačne a lektorsky spolupracuje ako s českými, tak aj so zahraničnými firmami, event. agentúrami.

Prostredníctvom skupinového členstva katedry logistiky VŠE člen niekoľkých odborných organizácií a vedeckých spoločností.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily