doc. Ing. Juraj Rákoš, Ph.D.

doc. Ing. Juraj Rákoš, Ph.D.

Pracuje na Univerzite sv. Cyrila a Metoda Trnavskej univerzity v Trnave Fakulta sociálnych vied, Katedra Verejné financie, kde sa vo svojej vedecko výskumnej činnosti zameriava na hospodárenie s verejnými financiami.

V minulosti od 1980 do roku 2001 pracoval v rôznych hospodárskych organizáciách ako TOP manažér a v bankovníctve ako vedúci pracovník v banke. Od roku 2001 pracuje v školstve, pracoval na Prešovskej univerzite v Prešove vo funkcií vedúceho Katedry financií a účtovníctva a vo funkcií prodekana pre vzdelávanie a neskôr na Katolíckej univerzite v Ružomberku, pracovisko Poprad vo funkcií docent.

Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, Výrobno – ekonomickú fakultu.

V roku 2008 obhajobou dizertačnej práce absolvoval doktorandské štúdium v odbore Manažment. Svoju dizertačnú prácu zameral na výskum v oblasti podnikovej ekonomiky. V roku 2009 habilitoval v študijnom odbore 3.3.15. Manažment.

Doposiaľ publikoval okolo 70 štúdií v rôznych domácich aj zahraničných vedecko – výskumných časopisoch a zborníkoch. V súčasnosti sa zameriava okrem vedeckej a výskumnej činnosti na výuku predmetov Makroekonómia, Mikroekonómia, Bankovníctvo, Manažment verejnej správy, Hospodárska geografia,Finančné analýzy a Podniková ekonomika.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily