Informácie o štúdiu MBA

Business Institut ponúka moderný koncept štúdia MBA, ktoré premieta teóriu priamo do manažérskej praxe. Lektori používajú príklady z reálnych situácií. Business Institut si zakladá predovšetkým na špičkovom obsadení lektorského tímu, kvalite výučby, flexibilite štúdia a profesionálnom prístupe.

Podanie prihlášky

Podanie prihlášky

Vyplnenie online prihlášky je rýchle a jednoduché. Následne Vás kontaktuje náš študijný koordinátor k doriešeniu všetkých náležitostí štúdia MBA, definitívneho výberu študijného programu a uzavretia zmluvy o štúdiu.

Podanie prihlášky

Flexibilný a individuálny prístup

Flexibilný a individuálny prístup

Flexibilná forma štúdia vychádza v ústrety časovým možnostiam každého študenta. Ku každému študentovi pristupujeme individuálne. Zakladáme si na kvalite a reálnych prínosoch štúdia. Študenti môžu 2x štúdium prerušiť a kedykoľvek nadviazať.

Flexibilný a individuálny prístup

Interaktívne stretnutia so špičkovými lektormi

 Interaktívne stretnutia so špičkovými lektormi

Jedná sa o výučbu formou workshopu, ktorá sa koná 3x60 minút za každý modul štúdia. Lektorské stretnutia sú nepovinné, však účasť býva hojná, pretože tu študenti získavajú cenné informácie a skúsenosti, ktoré v bežnej literatúre a študijných materiáloch nenájdu.

 Interaktívne stretnutia so špičkovými lektormi

Online aj klasická knižnica

Online aj klasická knižnica

Moderná online knižnica, v ktorej sa nachádza viac ako milion titulov. K dispozícii sú nielen knižné tituly v českom jazyku, ale aj cudzojazyčné. V knižnici nájdete tiež odborné články aj vedecké výskumy. Knižnica umožňuje rýchly a jednoduchý výber z katalógu kníh pre vlastné štúdium. Okrem toho študenti môžu využiť knižnice odbornej literatúry priamo na Business Institutu.

Online aj klasická knižnica

Podpora študijného oddelenia

Podpora študijného oddelenia

Všetky požiadavky a otázky sú okamžite odovzdávané k riešeniu nášmu študijnému oddeleniu. Všetko od organizačných záležitostí spojených so štúdiom až po odovzdávanie prác, sa odohráva prostredníctvom online študijnej platformy.

Podpora študijného oddelenia

Coffee breaky, success stories

Coffee breaky, success stories

Študenti môžu zadarmo navštevovať špeciálne bonusové prednášky a semináre so zaujímavými osobnosťami. Za dobu svojej existencie Business Institut navštívili desiatky osobností z rôznych oblastí sveta podnikania, vzdelávania a médií.

Coffee breaky, success stories

Moderné e-learningové prostredie

Moderné e-learningové prostredie

Od začiatku štúdia je každému študentovi zriadený prístup do modernej e-learningovej platformy, kde nájde na jednom mieste všetky študijné materiály, informácie o štúdiu a prístup k literatúre. Platforma umožňuje tiež rýchlu komunikáciu s lektormi a študijným oddelením.

Moderné e-learningové prostredie

Konzultácie s lektormi

Konzultácie s lektormi

Lektori sú študentom k dispozícii pri riešení odborných otázok spojených so štúdiom. Študenti môžu s lektormi taktiež diskutovať témy z vlastného pracovného života alebo podnikania. Od lektorov získajú cennú spätnú väzbu a oponentúru možných riešení.

Konzultácie s lektormi

Networkingové stretnutia

Networkingové stretnutia

Stretnutie podporujú možnosť nadväzovania zaujímavých profesijných väzieb. Počas týchto stretnutí študenti získavajú cenné kontakty na nových potenciálnych klientov, obchodných partnerov či spoločníkov a vytvárajú si cesty k novým pracovným príležitostiam.

Networkingové stretnutia

K štúdiu získate naviac

K štúdiu získate naviac

Študenti sa môžu v rámci štúdia zúčastniť lektorských stretnutí z iných programov, zadarmo navštevovať blokové moduly a prednášky success stories vedené zaujímavými osobnosťami. Business Institut pravidelne usporadúva spoločenské akcie a networkingové stretnutia. Každý študent získa prístup do online knižnice BOOKPORT.

K štúdiu získate naviac

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

Promócie predstavujú vrcholnú udalosť pre úspešných absolventov, ktorí si vo veľkolepej atmosfére môžu naplno vychutnať pocit úspechu a dosiahnutia ďalšieho profesionálneho cieľa. Na túto udalosť môžu samozrejme pozvať aj svojich príbuzných či priateľov.

Slávnostné promócie

Alumni klub

Alumni klub

Po úspešnom ukončení štúdia väzby so školou nekončia. Naši absolventi sú v rámci Alumni klubu ďalej pozývaní na rad prednášok, vzdelávacích blokov i networkingových stretnutí, ktoré pre nich pravidelne pripravujeme.

Alumni klub

Diplom a prestížny titul MBA

Diplom a prestížny titul MBA

Absolventi štúdia získavajú diplom s označením príslušného MBA programu. S diplomom potvrdzujúcim získanie prestížneho titulu MBA sa absolventom otvárajú dvere k atraktívnejším pracovným pozíciám aj rastu príjmov.

Diplom a prestížny titul MBA

Referencie úspešných absolventov

Referencie úspešných absolventov

Absolvovaním štúdia na Business Institute sa zaradíte medzi úspešných absolventov. 85% z nich potvrdzuje návratnosť investície do štúdia počas dvoch rokov a 98% z nich by štúdium odporučilo svojim známym. Väčšine z nich štúdium pomohlo nielen ku kariérnemu rastu, ale aj k osobnej spokojnosti a posilneniu prestíže.

Referencie úspešných absolventov

Zahájenie štúdia

1. marca
1. októbra

Priebeh študia MBA

1. blok

 • 4 študijné moduly
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 študijné moduly
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 študijné moduly
 • 3 postupové práce
 • + záverečná práca

Zakončenie štúdia

 • Obhajoba závěrečnej práce
Prestížny titul MBA
Dĺžka štúdia 1,5 roku

Ďalšie informácie k štúdiu

Podmienky prijatia

 • podania prihlášky na štúdium
 • vysokoškolské vzdelanie minimálne v bakalárskom stupni
 • stredoškolské vzdelanie s maturitou + doložená manažérska prax

Ako sa prihlásiť

 • podajte online prihlášku na štúdium
 • priložte kópiu dokladu o vzdelaní (možno dodať po podaní prihlášky)
 • naše študijné oddelenie s vami vyrieši všetky záležitosti týkajúce sa prijatia na štúdium
 • za podanie prihlášky sa neplatí administratívny poplatok
 • o prijatí na štúdium rozhoduje vedenie Business Institutu

Kedy začíname

 • pri začatí štúdia získa každý študent prístup do študentskej sekcie (interaktívne výukové prostredie)
 • študent má k dispozícii knižnicu a všetku potrebnú odbornú literatúru
 • pred výučbou prvého modulu prebieha slávnostné zahájenie, kde sa študenti dozvedia všetky informácie o priebehu, forme, podmienkach štúdia
 • pre študentov máme pripravený podrobný seminár, vďaka ktorému zvládnu spracovanie postupových a záverečných prác

Priebeh štúdia

 • flexibilne kombinovaná forma štúdia v českom jazyku, s akceptáciou slovenčiny
 • dĺžka štúdia 1,5 roku
 • štúdium je členené do 3 blokov (semestrov)
 • každý blok zahŕňa 4 študijné moduly (predmety), (celkovo 12 študijných modulov)
 • nepovinné lektorské stretnutie (interaktívne prezenčné workshopy): v každom module v rozsahu 3 x 60 min. (1x za mesiac) + individuálne konzultácie
 • výstupom za každý modul je písomná postupová práca
 • štúdium možno na základe individuálnej dohody predĺžiť či prerušiť

Bonusy k štúdiu

 • všetci študenti sú pozývaní na bonusové semináre so zaujímavými osobnosťami
 • organizujeme networkingové akcie, na ktorých študenti môžu získať nové kontakty prospešné pre ich kariéru

Zakončenie štúdia

 • na záver štúdia študent vypracováva záverečnú prácu
 • štúdium je zakončené obhajobou záverečnej práce
 • odovzdanie diplomu osvedčujúceho získanie titulu MBA sa odohráva na slávnostnej promócii

Absolventi

 • sú pozývaní na akcie Business Institutu
 • môžu využívať konzultácie s odbornými lektormi
 • získavajú zľavu na ďalšie vzdelávanie