Finančný management v zdravotníctve (online)

Cieľom predmetu je v základných rysoch oboznámiť s odlišnosťami manažmentu zdravotníckych organizácií a služieb od princípov podnikového manažmentu, s procesmi, ktoré v podnikoch prebiehajú a ktorými sa napĺňa základný všeobecný cieľ ich činnosti. Študent bude schopný na konci tohto modulu zvládnuť a vysvetliť problematiku potrebnú na prijímanie finančných rozhodnutí, v nadväznosti na ostatné činnosti.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Anotácia


Modul obsahuje výklad základných pojmov tak, aby boli správne chápané neekonómami. Zároveň poskytuje návod na to, aby manažéri iniciovali zavedenie nových metód do riadenia ekonomiky zdravotníckych zariadení. Upozorňuje na možnosti a slabé miesta pri budovaní optimálneho systému ekonomického riadenia firmy.

Sylabus


1. Odlišnosti manažmentu zdravotníckych organizácií a služieb od princípov podnikového manažmentu

 • Odlišnosti vo výstupoch, procesoch, neodkladnosť práce, komplexnosť, špecializácia, profesionálne skupiny, lojalita pracovníkov s profesiou versus lojalita k podniku.

2. Podstata podniku a podnikania

 • Základné pojmy, ciele, funkcie, právne formy podnikania

3. Majetková a kapitálová výstavba podniku

 • Analýza položiek súvahy, finančné krytie majetku, oceňovanie majetku, optimálna kapitálová štruktúra a zadlženosť, riadenie pracovného kapitálu

4. Výnosy, náklady, výsledok hospodárenia

 • Vzťah medzi výnosmi, nákladmi, cenou a ziskom, tržby, riadenie a plánovanie nákladov, kalkulácia nákladov

5. Financovanie podniku

 • Zdroje bežného a dlhodobého financovania, úlohy finančného manažmentu, finančné riadenie a rozhodovanie, riadenie cash flow, rozdiel medzi ziskom a cash flow, likvidita

6. Plánovanie

 • Podstata a zmysel, podnikateľský zámer a podnikateľský plán, zakladateľský rozpočet, finančné plánovanie

7. Strategické dlhodobé investičné rozhodovanie

 • Plánovanie a hodnotenie investičných projektov, riziká

Literatúra


 • SYNEK M. a kol., Manažerská ekonomika, Praha, Grada Publishing
 • BOROVSKÝ,J. – DYNTAROVÁ,V: Ekonomika zdravotnických zařízení; skripta, Praha, ČVUT, 210
 • GOODMAN, C. S.: Introduction to Health Technology Assesment; National Information Center on Health Services Research and Health Care Technology (NICHSR).
 • STANĚK, V.: Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů, Praha, Grada Publishing
 • PATÁK, M.: Podnikový finanční management, Praha, Idea Servis
 • HRADECKÝ, Mojmír a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Grada Publishing
 • SOUKUPOVÁ, V., STRACHOTOVÁ, D.: Podniková ekonomika. Praha, VŠCHT