Efektívne sebariadenie a Time Management

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s filozofiou a nástrojmi time managementu 4. generácie a metodikou sebariadenia v čase. Podrobnejšie sa oboznámiť s pojmami sebapoznania, vedenia, riadenia av neposlednom rade sa zaoberať tematikou siedmich návykov vodcovských osobností.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Zlatko Tvrdoň

Anotácia


Time management (TM) je súhrn poznatkov o plánovaní a usporiadaní času. V module sa stručne venujeme vývoji tejto oblasti, zoznámime sa s hlavnými pojmami (poslanie, vízia, hodnoty, ciele, priority, návyky …), predstavíme si hlavné nástroje TM, konkrétne metódy a techniky plánovania a usporiadania času, popíšeme si najčastejších zlodejov času a ukážeme si, ako ich eliminovať. Do súvislosti s time managementom radíme pojmy self management či life management.

Sylabus


1. Vývoj time manažmentu

 • 4 generácie prístupu k času
 • 2. Sebapoznanie, vedenie a riadenie – nástroje time managementu 4. generácie

  • vymedzenie hlavných nástrojov 4. generácie time managmentu
  • priorita a metódy určenia priorít
  • 3. Sebariadenie

   • sebariadenie a časový snímok dňa
   • 4. Covey a jeho 7 návykov

    • sedem návykov vedúcich osobností
    • Literatúra

     • COVEY, S. R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, Praha
     • PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas, Grada
     • BĚLOHLÁVEK, F., Košťan, P., Šuleř, O. : Management, Computer Press Praha
     • COVEY, S. R.: 8. návyk, Management Press, Praha
     • COVEY, S. R.: To nejdůležitější na první místo, Management Press, Praha
     • PACOVSKÝ, P.: Velká kniha o uspořádání času, IDG Praha